Case Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä: Skhole on edullinen tapa varmistaa mahdollisuus täydennyskoulutukseen koko henkilöstölle

Eteenpäin pyrkivässä ja vireässä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä hoidon ja hoivan tulosaluejohtajana toimiva Katriina Niemelä on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri sekä sairaanhoitaja ja kätilö. Katriinalla on laaja osaaminen sairaanhoitajan tehtävistä projekti-, kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin sekä esimiestehtäviin pääosin ikääntyneiden palveluiden parista. Katriinan mukaan täydennyskoulutusta tulisi toteuttaa suunnitelmallisesti organisaation strategian ja tavoitteiden mukaisesti koko henkilöstölle. Skhole onkin edullinen tapa varmistaa koko henkilöstön mahdollisuus osallistua monipuoliseen täydennyskoulutukseen!

Laaja osaamisen kirjo pääosin ikääntyneiden palveluiden parista

Katriina Niemelä toimii tulosaluejohtajana hoidon ja hoivan tulosalueella Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä, johon kuuluvat pääpaikkakunta Raahen lisäksi pienemmät kunnat Pyhäjoki ja Siikajoki. Alueella on yhteensä reilut 35 000 asukasta, kuntayhtymän johtaja sekä kolme tulosaluetta. Katriina vastaa hoivan ja hoidon tulosalueesta: kotihoidosta, ympärivuorokautisesta hoidosta ikääntyneille, ostopalvelut ja palvelusetelit -tulosyksiköstä sekä palveluiden järjestäjävastuun osalta yksityisestä palveluntuotannosta asumisen puolella ja kotihoidossa kotiin annettavissa palveluissa sekä kotihoidon tukipalveluissa. Organisaatioon kuuluu myös palveluohjauskokonaisuus: keskitetty palveluohjausyksikkö Neuvonurkka.

Koulutukseltaan Katriina on terveystieteiden maisteri vuodelta 2015 sekä sairaanhoitaja ja kätilö vuodelta 1991. Hän on työskennellyt suurimman osan urastaan ikääntyneiden palveluiden parissa. Sairaanhoitajana Katriina työskenteli valmistumisestaan lähtien vuoteen 1997 asti, jolloin hän aloitti ensimmäisessä esimiestehtävässään Hiirosenkodin silloisen vanhainkodin osastonhoitajana. Katriina on tehnyt erilaisia ylihoitajan sijaistuksia sekä projekti-, kehittämis- ja asiantuntijatehtäviä sekä Hiirosenkodissa että Oulun kaupungin sairaalassa vuosina 2006–2012. Tämän jälkeen hän lähti suorittamaan opintonsa loppuun sekä työskenteli vajaat kaksi vuotta Oulun seudun kuntoutussairaalassa toimitusjohtajana ja integraatioprojektin vetäjänä, kun sairaala integroitiin osaksi Oulun kaupungin sairaalaa. Vuosina 2015–2020 Katriina työskenteli Coronaria Hoivalla palvelujohtajana vastaten mielenterveyspuolen, kehitysvammapuolen ja ikäihmisten palveluista.

Huhtikuusta 2020 lähtien Katriina on työskennellyt nykyisessä tehtävässään Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä tulosaluejohtajana. Katriinalla on lisäksi THL:n RAI-erityisasiantuntijapätevyys, joka oikeuttaa toimimaan kouluttajana RAI-käytön johtamisen ja kehittämistyön puolella.

Katriina Niemelä toimii Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä hoidon ja hoivan tulosaluejohtajana.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on eteenpäin pyrkivä ja vireä kokonaisuus

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien muodostama keskisuuri, eteenpäin pyrkivä ja vireä kokonaisuus. Alueella on kohtuullisen iso terveydenhuollon organisaatio, pitkällä historialla varustettu Raahen aluesairaala, aktiivista opiskelijatoimintaa sekä hyviä asiantuntijalääkäreitä, kuten geriatreja ikäihmisten palveluissa. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymällä on hyvät resurssit palveluiden tuottamiseen, ja ikääntyneiden palveluiden palveluvalikoima vastaa pääosin hyvin asiakkaiden tarpeisiin. Myös muistisairauksien hoito sekä niiden varhaisen vaiheen tunnistaminen ja hoito ovat verrattain hyvällä tasolla, muistipoliklinikkatoiminta on aktiivista, ja ennaltaehkäisevään työhön on panostettu. Ikääntyneiden palveluiden osalta tehdään lisäksi hyvinvointia tukevia kotikäyntejä tietyille ikäryhmille: vuoden 2021 osalta 78 vuotta täyttäneille. Hoidon ja hoivan tulosalueella on yhteensä noin 300 vakituista työntekijää sekä vaihtelevasti määräaikaisia sijaisia. Asumispalveluissa on 214 asiakasta.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän johtoryhmätyöskentely on hyvää ja avointa, ja johtoryhmä pyrkii aktiivisesti edistämään ja kehittämään toimintaa. Myös yhteistyö kuntien kesken sekä päättäjien kanssa on hyvää ja avointa. Yhtymähallitus kokoustaa aktiivisesti sekä tarjoaa osaltaan tukea tekemiseen. Kehittämisorientoitunut Katriina arvostaa voimakkaasti laatua, kehittämistä ja parantamista, ja hän kokee, että Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on mahdollisuus viedä ja kehittää työtä oikeaan suuntaan. Positiivista on myös teknologisten ratkaisujen aktiivinen hyödyntäminen. Tärkeänä kehittämiskohteena on asumispalveluissa ja kotihoidossa ikääntyneiden palveluiden kuntoutumista edistävän toiminnan osalta kehittää toimintamalleja oikeasti kuntoutusta mahdollistavaan suuntaan. Tavoitteena on tarjota asiakkaille pesun, pukemisen ja ruokailun lisäksi aidosti aktiivista, toimintakykyä tukevaa ja elämänmakuista sisältöä arkeen.

Täydennyskoulutuksen tulisi tukea organisaation strategiaa ja toimintaa koko henkilöstön osalta

Katriina on saanut laaja-alaisen kokonaiskuvan monipuolisen kokemuksensa avulla erilaisista tehtävistä sekä sosiaalipuolen että terveydenhuollon palveluiden osalta. Terveystieteiden maisterin koulutus on ollut hyödyllinen muun muassa verkostojen, tieteellisen tiedon hyödyntämisen, tutkimusorientaation, kehittämistyön ja sen hankkeistamisen, tiedolla johtamisen kulttuurin sekä erilaisten tunnuslukujen osoittamisen ja mittaamisen osalta. Myös sairaanhoitajan ja kätilön koulutus antoi hyvän pohjan, sillä vaikka Katriinan johtamien palveluiden osalta pääpaino onkin tällä hetkellä sosiaalipalveluissa, ei usein monisairaiden ikääntyneiden palveluissa työskennellessä terveydenhuollon osaamisesta ja ymmärryksestä ole ainakaan haittaa.

Systemaattisen täydennyskoulutuksen osalta yleensä valitettavasti vain pieni osa henkilöstöstä on aktiivinen sekä kiinnostunut osallistumaan täydennyskoulutukseen ja hankkimaan uutta osaamista, ja vain murto-osa tästä tiedosta siirtyy myös muuhun työyhteisöön. Haasteena onkin saada täydennyskoulutus aktiivisesti käyttöön myös suuremmalle ja vähemmän aktiiviselle osalle henkilöstöä, jotta saadaan varmistettua, että myös heidän osaamisensa vastaa ajankohtaista vaatimustasoa.

Katriinan mukaan yksittäisiin henkilöstöä kiinnostaviin koulutuksiin osallistumisen sijaan tulisikin keskittyä organisaation toimintaa ja strategiaa tukevaan koulutussuunnitteluun koko henkilöstölle. Suomessa on todella paljon täydennyskoulutusmahdollisuuksia, mutta haasteena on valikoida sisällöllisesti juuri omaa kokonaisuutta tukevat ja sen kannalta tärkeät koulutukset. Myös taloudellisten resurssien rajallisuus on oma haasteensa: paikan päällä järjestettävien koulutusten osalta vaadittavat matkustus- ja majoituskustannukset rajoittavat osaltaan mahdollisuutta osallistua koulutuksiin.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä tehdään vuosittaiset koulutussuunnitelmat ja -kalenterit, joita tarkennetaan kunkin tulosalueen osalta tärkeiden sisältöjen osalta strategisen tekemisen tueksi. Laatupäällikkö vastaa myös kuntayhtymätasolla koulutussuunnitelman tekemisestä – kokonaisuus on Katriinan mielestä hyvin koordinoitu ja suunniteltu. Katriina on tehnyt yhteistyössä palveluesimiestensä kanssa myös omalle tulosalueelleen oman koulutussuunnitelman, johon on kirjattu sellaisia asioita, joita henkilöstön halutaan opiskelevan ja oppivan, ja jotka tukevat kuntoutumista edistävän toimintamallin ja siihen liittyvien kokonaisuuksien kehittämistyötä.

Skholen avulla saadaan mahdollistettua täydennyskoulutus helposti kaikille

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on ottanut Skholen käyttöönsä vuoden 2021 tammikuussa, eli käyttöönoton, esimiesten perehdytyksen ja kokemusten osalta matka on vasta alussa. Skhole on kuitenkin ollut todella helppo vaihtoehto osaltaan kuvioita sotkeneessa koronatilanteessa, sillä esimerkiksi paikan päällä järjestettäviä kinestetiikkakoulutuksia on jouduttu perumaan tai siirtämään tai pienentämään niiden ryhmäkokoja. Katriinan mukaan yksi Skholeen liittyvä selkeä hyöty ja tavoite on se, että saataisiin yhä useampi innostumaan myös itsenäisestä opiskelusta ja tiedonhankinnasta, ettei kaikki tulisi valmiina organisaation aloitteesta. Kaikilla on velvollisuus pitää omaa ammattitaitoaan yllä sekä päivittää osaamistaan vastaamaan ajankohtaisia haasteita.

Tähän mennessä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on tullut palautetta Skholen palvelun käyttöönoton helppoudesta, ja ilmassa on selkeästi havaittavissa pientä innostusta. Coronaria Hoivalla työskentelyn ajalta Katriinalla on useamman vuoden käyttökokemus Skholesta, ja näiden positiivisten kokemusten osalta hän korostaa uudenlaisten opiskelumahdollisuuksien, kuten kurssien kuuntelumahdollisuuden, monipuolisuuden ja teknisten ominaisuuksien herättämää intoa opiskeluun. Coronaria Hoivalla oli selkeästi havaittavissa, että vapaaehtoisesti opiskeltujen kurssien määrä lisääntyi vähitellen, ja myös Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä muutamat henkilöt ovat innostuneet opiskelemaan virallisen koulutussuunnitelman lisäksi muitakin asioita.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tähänastinen kokemus Skholesta sekä sen asiakaspalvelusta ja tuesta on hyvä: esimiehet ovat olleet tyytyväisiä käyttöönoton helppouteen ja sujuvuuteen, ja he ovat kokeneet saamansa henkilökohtaisen koulutuksen ja opastuksen käyttöön positiivisena ja hyvänä – sillä pääsee todella hyvin liikkeelle. Tukena ja apuna oleva henkilö on kaiken lisäksi persoonaltaan mukaansatempaava. Katriina kokee kokemustensa pohjalta, että palvelun käyttöönottoprosessi on jalostunut ja täsmentynyt Skholen kokemuksen myötä, ja kokonaisuus on saanut vieläkin positiivisemman värin.

”Skholen avulla pystytään mahdollistamaan täydennyskoulutus kaikille!” – Katriina Niemelä

Iso asia Katriinan mukaan on se, että Skholen avulla täydennyskoulutus on saatu kohdennettua koko henkilöstölle, minkä avulla saadaan varmuus siitä, että koko henkilöstö on suorittanut sekä hallitsee organisaation kehittämistyötä ja tavoitteita tukevat asiat, ja että heillä on uusin tieto aiheesta. Kustannusnäkökulmasta Skhole on edullinen tapa varmistaa koko henkilöstölle mahdollisuus osallistua täydennyskoulutukseen. Tämä ei ole aina ollut paikan päällä järjestettävien koulutusten osalta taloudellisesti mahdollista, sillä niistä on tullut lisäkustannuksia, kuten matkustus- ja majoituskuluja, eivätkä vuosittaiset koulutusmäärärahat ole kovin suuria yhtä henkilöä kohden. Skholen avulla pystytään mahdollistamaan täydennyskoulutus kaikille!

Koulutussuunnitelman toteutus ja seuraaminen onnistuu helposti Skholen avulla

Skhole on Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän johtoryhmässä säännöllisessä ja jatkuvassa kuukausittaisessa seurannassa sen käyttöönoton, koulutussuunnitelman, opiskelun ja tenttien sujumisen sekä mahdollisten haasteiden osalta. Katriina kannustaa Skholen käyttäjiä tekemään hyvän koulutussuunnitelman sekä seuraamaan sen toteutumista ja palvelun käyttöä systemaattisesti ja aktiivisesti. On lisäksi tärkeää, että Skholen ja koulutusasioiden käsittely ja aktiivinen seuranta ovat kiinteä osa johtoryhmätyöskentelyä, sillä tämä antaa lähiesimiehille signaalin asian tärkeydestä, mikä puolestaan aktivoi heidän osaltaan palvelun käyttöä.

Skhole tarjoaa organisaatiolle mahdollisuuden jakaa henkilöstölle erilaisia tärkeiksi koettuja kokonaisuuksia, kuten omia kursseja, perehdytysmateriaaleja ja omavalvontasuunnitelmia, ja sen kautta saadaan myös tilastoja siitä, kuinka hyvin niitä on luettu ja omaksuttu. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymällä ei ole tästä vielä alustavaa tutustumista enempää kokemusta, mutta Coronaria Hoivalla tehtiin alustalle yksi palvelukonseptointi, ja siitä Katriinan kokemus on pelkästään positiivinen: omaa palvelukonseptia ja kokonaisuutta saa vietyä hyvin eteenpäin henkilöstölle Skholen kautta.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kanssa samalla sopimuksella myös alueen yksityiset toimijat voisivat ottaa palvelun käyttöönsä, ja tästä onkin tarkoitus tiedottaa heitä. Eräs alueella oleva tehostettua asumispalvelua ja kotihoitoa tarjoava palveluntuottaja on ottanut Skholen omalla sopimuksellaan käyttöönsä – he ovat päässeet hyvin alkuun palvelun käytössä, ja myös heiltä on tullut siitä positiivista palautetta.

”Skhole tarjoaa erittäin potentiaalisen ja järkevän vaihtoehdon kustannustehokkaan ja monipuolisen täydennyskoulutuksen järjestämiselle!” – Katriina Niemelä

Katriina suosittelee Skholea omien kokemustensa perusteella myös muille – ottihan hän palvelun käyttöön Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä aikaisempien Coronaria Hoivan aikaisten positiivisten kokemustensa perusteella. Skhole tarjoaa erittäin potentiaalisen ja järkevän vaihtoehdon kustannustehokkaan ja monipuolisen täydennyskoulutuksen järjestämiselle!

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.