Case Suomen Diakoniaopisto: Helppoa, hyödyllistä ja monipuolista opetusta ja opiskelua Skholen avulla

Suomen Diakoniaopistossa terveydenhuollon ja hoitotyön opettajana toimiva Marianne Matala on koulutukseltaan terveydenhoitaja ja terveystieteiden maisteri. Hän on työskennellyt terveydenhoitajana terveysasemilla ja kotihoidossa sekä pian parin vuosikymmenen ajan opettajana. Suomen Diakoniaopiston toimintaa värittää pitkän historian ja modernien toimintatapojen yhdistelmä. Skhole on tarjonnut oppilaitokselle helpon, hyödyllisen ja monipuolisen tavan opetukseen ja opiskeluun.

Suomen Diakoniaopiston toimintaa värittää pitkän historian ja modernien toimintatapojen yhdistelmä

Marianne Matala on terveydenhuollon ja hoitotyön opettaja Suomen Diakoniaopistossa Helsingin Alppilassa Alppikadun kampuksella. Marianne on valmistunut terveydenhoitajaksi Helsingistä vuonna 1994 ja terveystieteiden maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 1999. Marianne on työskennellyt terveydenhoitajana Helsingissä terveysasemilla ja kotihoidossa, ja hänellä on kokemusta sekä kotihoidosta, neuvolatyöstä että aikuisterveydenhoitajan vastaanotosta. Opettajana Marianne on toiminut jo kohta 20 vuoden ajan: Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos HESOTE:lla sekä Suomen Diakoniaopistolla.

Suomen Diakoniaopisto toimii Oulussa, Lahdessa ja Helsingissä useammalla kampuksella. Opiskelijoita on tällä hetkellä 2640, ja opettajia ja muuta henkilökuntaa on 240. Suomen Diakoniaopiston opetustarjontaan kuuluu Mariannen opettaman sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon eli lähihoitajakoulutuksen lisäksi palvelu- ja hyvinvointialojen ammattikoulutusta sekä valmennuksia, perusopetusta ja työpajatoimintaa.

Mariannella on monta syytä olla ylpeä Suomen Diakoniaopistosta. Oppilaitoksella on yhteistyössä sen perustajasäätiöiden kanssa pitkä historia, ja se on hyvin avarakatseinen, moderni ja ajan tasalla pysyvä. Kaiken lisäksi Mariannella on loistavia ja ammattitaitoisia kollegoita, ja opiskelijaryhmien moninaisuus on suuri rikkaus.

Marianne Matala on terveydenhuollon ja hoitotyön opettaja Suomen Diakoniaopistossa.

Laadukas opetus ja opiskelu edellyttävät ajan tasalla pysymistä

Terveystieteiden maisterin koulutus on tarjonnut Mariannelle pedagogiset perustaidot opettajan työhön, ja terveydenhoitajan koulutus ja työkokemus mahdollistavat hoitotyön opettamisen. Maailman, tekniikan, pedagogiikan ja terveysalan muutokset ovat kuitenkin edellyttäneet myös omien tietojen ja taitojen pitämistä ajan tasalla itsensä kehittämisen ja monenlaisten koulutusten avulla. Marianne kokee, että Suomessa on laadukasta, hyvätasoista ja ajantasaista koulutusta, ja koulutuksessa onkin huomioitava osaltaan yhteiskunnan ajankohtaisiin tarpeisiin vastaaminen.

Suomen Diakoniaopiston opetus perustuu ajankohtaisiin tutkinnon perusteisiin, joiden pohjalta opetussisältöjä ja -kokonaisuuksia sekä niiden tuottamista ja toteuttamista suunnitellaan käytännössä yhteistyössä opetustiimissä. Pyrkimyksenä on laadukas opetus suunnittelun ja toteutuksen kannalta sekä osaltaan valtakunnallisesti yhtenäiset linjaukset. Erilaiset opettajat tuovat puolestaan persoonallisia tapoja ja vahvuuksia käytännön työhön sekä ryhmien ja opiskelijoiden kohtaamiseen.

Suomen Diakoniaopistossa on reagoitu joustavasti ja nopeasti koronatilanteen vaatimiin muutoksiin toiminnan ja opetuksen järjestämisen osalta. Aikaisemmasta lähiopetuksesta on siirrytty pääasiallisen etäopetuksen kautta hybridimalliin. Toisin sanoen opetus tapahtuu osittain etä- ja virtuaaliopetuksena ja osittain oppilaitoksessa lähiopetuksena. Virtuaaliopetus on varmasti osalle opiskelijoista sopiva tapa opiskella, kun taas toiset saattavat kokea sen haasteellisena. Marianne on kokenut virtuaaliopetuksessa positiivisena sen, että siinä joutuu haastamaan itseään ja käyttämään omia taitojaan saadakseen ihmiset aktivoitumaan, motivoitumaan ja innostumaan. Mariannelle mahdollisuus virtuaali- ja lähiopetuksen yhdistelmään on ideaali.

Skhole on helppo, hyödyllinen ja monipuolinen tapa opetukseen ja opiskeluun

”Opettajan näkökulmasta Skhole on helppo, hyvä käyttää, hyödyllinen ja tuloksellinen.” – Marianne Matala, Suomen Diakoniaopisto

Marianne on seurannut aktiivisesti Skholesta tarjolla olevia koulutuksia ja uusia materiaaleja sekä valinnut niitä tutkinnon perusteiden mukaisesti jaksoihin sopiviksi. Kukin opiskelijaryhmä on suorittanut jaksot Skhole-tehtävinä, ja niitä on käyty läpi myös yhdessä joko virtuaali- tai lähiopetuksena. Opiskelijat ovat voineet suorittaa kursseja myös itsenäisesti: Marianne on joko nähnyt, että he ovat suorittaneet jakson Skholessa, tai he ovat näyttäneet hänelle jakson lopuksi suorituksia. Marianne on lisäksi näyttänyt opiskelijoille spontaanisti Skholesta erilaisia ajankohtaisia asioita.

Marianne on pitänyt Skholesta todella paljon, ja hän on ollut sen käyttöön hyvin tyytyväinen. Skholessa on laadukasta opetusmateriaalia, jota Marianne on käyttänyt hyvin monella tapaa. Hän on hyödyntänyt lasten sairauksiin liittyviä sisältöjä opettaessaan lasten ja nuorten osaamisalan opiskelijoita sekä ikääntyneiden hoidon ja kuntoutuksen sisältöjä opettaessaan sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalaa. Skholessa on lisäksi eritasoista lääkehoidon opetusta – materiaalia voi hyödyntää myös alkuvaiheen opiskelijoiden opetuksessa. Marianne pitää siitä, että Skholesta löytyy todella laajasti hyvää materiaalia, ja että Skhole pysyy ajan tasalla.

”On todella positiivista, että Skholeen tulee uutta ja ajankohtaista materiaalia.” – Marianne Matala, Suomen Diakoniaopisto

Marianne on hyödyntänyt Skholea useamman ryhmän kanssa, ja hän uskoo, että aktiivisimmat opiskelijat ovat käyttäneet Skholea laajemminkin kuin hän on ohjannut. Marianne on aina pyrkinyt suosittelemaan Skholea kollegoilleen ja muistuttamaan heitä siitä, että siellä on laajasti koulutusta erilaisista asioista, kuten moniammatillisuudesta ja psykiatrisista sairauksista. Myös muut opettajat ja kollegat pitävät Skholesta.

”Skholessa on hyvää ja ajankohtaista tietoa – suosittelen Skholen palvelua kenelle tahansa sosiaali- ja terveysalalla työskentelevälle, opiskelevalle tai opettavalle ihmiselle!” – Marianne Matala, Suomen Diakoniaopisto

Mariannen mielestä Skhole on helppokäyttöinen. Hän neuvoo muita Skholen käyttäjiä opettelemaan sen käytön sekä ottamaan sen haltuun kurssien tekemisen ja tehtävien osalta. Lisäksi kannattaa seurata aktiivisesti, minkälaista materiaalia ja kursseja on milloinkin tarjolla. Skholessa on monenlaista sisältöä – myös sellaista, jota ei ehkä heti tulisi ajatelleeksi – ja myös kurssien sisällä on paljon yksityiskohtaista tietoa.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.