Case Tervolan kunta: Osaamisen jatkuva ylläpitäminen on avainasemassa

Tervolan kunnan terveyskeskuksen vuodeosaston osastonhoitaja sekä kotisairaanhoidon ja mielenterveyspalveluasumisen esimies Paula Skinnari korostaa osaamisen jatkuvaa ylläpitämistä sekä yhteistyötä ja moniammatillista tiimityötä. Osaamista on mukavaa ylläpitää helppokäyttöisen, monipuolisen ja kustannustehokkaan Skholen avulla – innostuneimmat kuuntelevat koulutuksia puhtaasta mielenkiinnosta.

Kokemusta laajalla skaalalla kolmen vuosikymmenen ajalta

Paula Skinnari on työskennellyt viimeisten 14 vuoden ajan kotipaikkakunnallaan Tervolan kunnassa terveyskeskuksen vuodeosastolla osastonhoitajana, ja lisäksi viimeiset pari vuotta kotisairaanhoidon ja mielenterveyspalveluasumisen esimiehenä. Tervola on 3000 asukkaan kunta Meri-Lapin alueella, ja se kuuluu Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriin. Paulan työnkuvaan kuuluu toiminnan johtaminen ja henkilöstöjohtaminen sekä pienessä kunnassa myös niin talousjohtaminen kuin hänelle erityisen tärkeä työn ja toiminnan kehittäminenkin. Paulalla on työkokemusta yliopisto- ja keskussairaaloista erilaisilta kirurgisilta osastoilta ja sisätautiosastoilta. Yhteensä kokemusta terveydenhuollon alalta on kertynyt jo yli kolmen vuosikymmenen verran.

Paula on valmistunut sairaanhoitajaksi reilut 30 vuotta sitten, ja hän on kouluttanut itseään lisää työvuosien varrella. Paulalla on terveystieteiden maisterin tutkinto terveystaloustieteestä, johtamisen erikoisammattitutkinto sekä diplomitutkinto asiakas- ja palveluohjauksesta sosiaali- ja terveysalalta. Tällä hetkellä hän opiskelee sosiaalialan opintoja. Paula haluaa kehittyä työssään ja pysyä ajan tasalla.

"Jatkuvasti muuttuvassa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä esimiesten ja henkilöstön tulee pysyä kehityksessä mukana."

Tänä päivänä moniammatillinen tiimityö korostuu – toisen työn ymmärtäminen edesauttaa yhteistyötä. Paulan mielestä koulutus ja itsensä jatkuva kehittäminen ovat avainasemassa osaamisen ylläpitämiseksi.

Moniammatillinen tiimityö edellyttää ajan harjalla pysymistä

Tervolan terveyskeskuksen vuodeosasto tekee päivittäin yhteistyötä sosiaalialan palveluyksiköiden sekä avoterveydenhuollon palveluita tuottavan Terveystalon kanssa. Yhteistyötä tehdään myös kolmannen sektorin kanssa. Vuodeosastolle tulee akuutteja potilaita terveyskeskuksen akuutin vastaanoton ja erikoissairaanhoidon kautta. Vuodeosastolla hoidetaan myös pitkäaikaispotilaita, intervallipotilaita sekä saattohoitopotilaita. Hoitajilta vaaditaan laajaa yleislääketieteen ja hoitotyön osaamista. Myös geriatrisen hoitotyön osaaminen ja kuntouttavan hoitotyön osaaminen ovat keskiössä.

Potilastyötä tehdään suunnitelmallisesti yhdessä ja yhteisin tavoittein kuntalaisten hyväksi. Kuntaorganisaatiossa esimiehet pidetään ajan tasalla, ja henkilöstö pääsee mukaan suunnitteluun. Henkilöstö saa vastuuta toiminnan kehittämisestä, toteuttamisesta sekä arvioinnista, mikä on todella tärkeää. Paula kokee valmentavan johtamistyylin omakseen – henkilöstön osallistaminen luo yhteishenkeä. Tänä päivänä muutoksia tulee, ja niihin pitää pystyä vastaamaan nopealla aikataululla.

Paula Skinnarin mukaan osaava ja osallistuva henkilöstö edesauttaa muutoksiin reagointia ja muutosten läpivientiä organisaatiossa.
Paula Skinnari toimii Tervolan kunnan terveyskeskuksen vuodeosaston osastonhoitajana sekä kotisairaanhoidon ja mielenterveyspalveluasumisen esimiehenä.

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutus on aivan ehdoton asia etenkin nykyisessä moniammatillisuuden ja monikulttuurisuuden värittämässä maailmassa. Terveyskeskustasolla on monenlaista hoitoa tarvitsevia potilaita, joten myös asiakaskunta on monikirjoinen. Paulan mukaan täydennyskoulutus on aina hyväksi jokaiselle, ja se edellyttää esimiehen tukea ja aktiivisuutta. Hän kokee saaneensa erittäin hyvän tuen myös omalta esimieheltään.

Helppokäyttöisyyttä, monipuolisuutta ja kustannustehokkuutta samassa paketissa

Tervolan kunnan kuntastrategia ohjaa osaltaan koulutussuunnitelmaa – koko organisaation toimintaan kuuluu suunnitelmallisuus. Tervolan kunnassa laaditaan vuosittain henkilöstön koulutussuunnitelma, jonka sisältöön kunkin yksikön henkilöstö pääsee vaikuttamaan esittämällä ne osa-alueet, joissa sen jäsenet kokevat tarvetta kehittyä tulevana vuonna. Koulutussuunnitelman mukaan suunnitellaan seuraavan vuoden koulutusta. Vuosittaisen koulutussuunnitelman ja kehityskeskustelujen pohjalta suunnitellaan ja sovitaan yhdessä kunkin vuoden kehittämisen painopiste. Henkilöstö on käynyt erilaisia koulutuksia Tervolan lähialueella, mutta sen mielestä kaikkien koulutusten anti ei ole aina vastannut odotuksia. Lisäksi monet hyödylliset koulutukset järjestetään Etelä-Suomi-painotteisesti, joten niihin osallistuminen Lapista käsin ei ole aivan yksinkertaista. Myöskään etäyhteyksillä pidettäviin koulutuksiin eivät kaikki pääse mukaan.

Skholen koulutukset ovat tarjonneet Tervolan kunnalle todella positiivisia kokemuksia; tietoa ymmärrettävässä muodossa. Paula tekee päätöksen henkilöstön koulutukseen osallistumisesta – esimiehelle valmis koulutusvalikoima tarjoaa helpon tavan vuosittain käytävien kurssien valitsemiseen yhdessä henkilöstön kanssa. Hoitajat ovat kokeneet Skholen monipuolisen palvelun todella helppokäyttöisenä. He ovat pitäneet erityisesti mahdollisuudesta joko kuunnella, katsella tai lukea koulutuksia – jokaisella on oma tyylinsä ja tapansa oppia. Hoitajat tuovat Paulalle todistukset suorittamistaan koulutuksista, ja Paula seuraa koulutusten suorittamista sekä antaa henkilöstölle palautetta suorituksista kehityskeskusteluissa. Hoitajat voivat myös itse arvioida omaan henkilökohtaiseen koulutussuunnitelmaansa, onko koulutuksesta ollut heille hyötyä. Lisäksi jokainen saa keskittyä juuri itseään kiinnostaviin asioihin ja niiden kehittämiseen.

Skholen avulla voi helposti päivittää sosiaali- ja terveysalan osaamistaan, ja se tarjoaa hyviä koulutuksia myös hallintotyöhön liittyvän osaamisen kehittämistä ajatellen.

Se mahdollistaa monenlaisen hyvän jakamisen tasapuolisesti useille ihmisille – myös hoitajien sijaisille esimerkiksi lomien aikana. Lääkehoidon tentit tulee uusia viiden vuoden välein, ja aikaisemmat tavat ovat vaatineet paljon niin ajallisesti kuin taloudellisestikin. Skhole tarjoaa tähän esimiehelle todella helpon väylän – riittää, kun lääkehoitoon liittyvän oppimisympäristön avaa luettavaksi ja sopii lääketentin. Tämä nopeuttaa työntekijän perehtymistä kurssiaineistoon sekä auttaa mahdollistamaan lääkehoidon toteuttamisen. On helpottavaa, ettei tämä ole enää millään lailla kompastuskivi.

Skhole on paitsi helppokäyttöinen, myös kustannustehokas. Tervolasta lähimpään kaupunkiin eli Kemiin on 50 kilometriä, Rovaniemelle 75 kilometriä ja Ouluun jopa reilut 100 kilometriä, joten päivän kestävään koulutukseen lähteminen on kallista, eikä sijaisten järjestäminen ole taloudellisesti kannattavaa. Myös Paulan esimies, Tervolan kunnan terveyskeskuksen johtava lääkäri Heli Hyrkäs on kokenut Skholen käytön positiivisena asiana. Kehitysmyönteinen Heli Hyrkäs korostaa uudella tavalla oppimista sekä henkilöstön mahdollisuutta suunnitella ja päättää itse koulutustarpeestaan. Hänen näkemyksensä on, että Skhole on erittäin hyvä, helppo ja vaivaton kehittämisen työkalu, joka mahdollistaa työssä kehittymisen ja itsensä kehittämisen sekä laadukkaasti että kustannustehokkaasti.

Osa opiskelee jopa täysin puhtaasta mielenkiinnosta omalla ajallaan

Paula suosittelee Skholea ehdottomasti sosiaali- ja terveystoimen henkilökunnalle: esimiehille, sairaanhoitajille, lähi- ja perushoitajille sekä kodinhoitajille. Paulan mielestä olisi erittäin hyvä asia, mikäli koko sosiaali- ja terveystoimen henkilökunta saisi mahdollisuuden kehittää osaamistaan kuntalaisten hoitoa ja hoivaa varten silloin, kun heille sopii.

Koulutuksen mahdollistaminen on tasapuolista, sillä kaikille hoitajille annetaan mahdollisuus kehittää itseään Skholen avulla.

Lisäksi Skhole mahdollistaa koulutukset silloinkin, kun hoitajaresurssit ovat vähäiset, tai hoitajilla on koulutukseen käytettävissään vain vähän aikaa. Skholea päivitetään jatkuvasti, ja Skholeen voi esittää pyyntöjä tarvittavista koulutuksista. Tämän vuoden koronaviruspandemia aktivoi hoitajia tutustumaan omatoimisesti COVID-19-kurssiin. Paulan mukaan Tervolan kunnan vuodeosaston hoitoapulaisten, lähi- ja perushoitajien sekä sairaanhoitajien käyttökokemukset ovat erittäin positiivisia. Skhole mahdollistaa jokaisen opiskelun työpaikalla.

Aluksi vuodeosastolla oli käytössä vain kymmenen lisenssiä, mutta positiivisen palautteen myötä lisenssit ovat tänä vuonna käytössä jokaiselle hoitajalle koko vuoden ajan. Täten jokainen voi opiskella omaan tahtiinsa juuri siellä ja silloin, kun itselle parhaiten sopii. Skholen käyttöön liittyvä innostus on suuri, ja se kasvaa kasvamistaan. Osa hoitajista on jopa innostunut opiskelemaan puhtaasta mielenkiinnosta kotona omalla ajallaan kehittääkseen osaamistaan. Skhole on käytettävissä missä ja milloin vain – kuunnella voi vaikka juoksu- tai pyörälenkillä, tai missä ikinä oletkin. Tätä hienoa ja mielenkiintoista kehittämisen työkalua kannattaa lähteä rohkeasti käyttämään!

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.