Case Utsjoen kunta: Skhole on oiva työkalu täydennyskoulutukseen ihan jokaiselle!

Utsjoen kunnassa hoitotyön johtajana työskentelevä Päivi Kontio vastaa Utsjoen terveyskeskuksen vastaanoton ja vuodeosaston henkilökunnasta. Päivillä on kirjava tausta erilaisia koulutuksia sairaanhoitajan koulutuksesta MBA-tutkintoon ja hygieniahoitajan erikoistumisopintoihin sekä yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja hallintotieteiden maisterin tutkintoon asti. Pieni Utsjoen terveyskeskus on kaukana kaikesta, jolloin tärkeiden täydennyskoulutusten osalta etäkoulutusmahdollisuudet, kuten Skhole, ovat avainasemassa. Päivin mukaan Skhole on oiva työkalu täydennyskoulutukseen ihan jokaiselle!

Taustalla laaja koulutusten kirjo ja vankka asiakaspalveluosaaminen

Päivi Kontio työskentelee Utsjoen kunnassa hoitotyön johtajana. Hänen vastuualueellaan on Utsjoen terveyskeskuksen vastaanoton ja vuodeosaston henkilökunta. Päivillä on taustallaan laaja kirjo erilaisia koulutuksia: hän on valmistunut sairaanhoitajaksi vuonna 2011, suorittanut MBA-tutkinnon vuonna 2013 ja hygieniahoitajan erikoistumisopinnot vuonna 2014 sekä valmistunut yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi vuonna 2017 ja hallintotieteiden maisteriksi Lapin yliopistosta pääaineenaan johtamisen psykologia vuonna 2019.

Päivi on ammatinvaihtaja: hän työskenteli Finnairilla maapalveluissa reilun 17 vuoden ajan. Päivi työskenteli Finnairilla kouluttajana: hän koulutti uusia lähtöselvitysvirkailijoita sekä työskenteli 2000-luvun alussa myös Finnairin brändin parissa. Hänen miehensä irtisanottiin Finnairilta tuotannollisista ja taloudellisista syistä, minkä myötä myös Päivi irtisanoutui samana vuonna 2012. Hän oli jo valmistunut sairaanhoitajaksi sekä työskennellyt sairaanhoitajan tehtävissä, mutta hän ei tiedä, olisiko hän ilman miehensä irtisanotuksi tulemista irrottautunut Finnairista koskaan.

Finnairilla vietettyjen vuosien myötä Päivillä on todella vahva asiakaspalveluosaaminen, jonka hän kokee hoitotyössä varsinaisena supervahvuutena. Päivin mukaan hoitotyössä ja terveydenhuollossa tulisikin korostaa enemmän asiakaskeskeisyyttä ja asiakaspalveluymmärrystä, jotta asiakkaiden ja potilaiden tarpeisiin ja toiveisiin pystyttäisiin vastaamaan mahdollisimman hyvin.

Utsjoelle Päivi ja hänen miehensä päätyivät vuoden 2013 tammikuussa, jolloin Päivi aloitti sairaanhoitajan tehtävissä Utsjoella. Hän ei kuitenkaan ehtinyt työskennellä niiden parissa kuin puolen vuoden ajan, kun häntä pyydettiin Norjaan töihin. Sairaanhoitajan tehtävissä Norjassa ilman norjan kielen taitoa aloittaessa oli tärkeää, että vastassa oli ymmärtäväisiä kollegoita, jotka opastivat – eikä itselleen nauramisen taidosta ainakaan haittaa ollut. Norjassa vierähtikin lopulta seitsemän vuotta. Päivi korostaa, että toisesta kulttuurista tuleva henkilö ei välttämättä ymmärrä kaikkea ammattisanastoa, jolloin tilanteeseen ei auta ainakaan se, että samaa sanaa toistetaan yhä uudelleen aina vain kovemmalla äänellä.

Vuonna 2019 Utsjoella aukesi hoitotyön johtajan tehtävä, johon Päivi päätti taustalla olevan koulutuksensa vuoksi hakea. Hän sai paikan ja aloitti siinä syksyllä 2019 – eikä ole katunut päivääkään.

Pieni terveyskeskus kaukana kaikesta

Utsjoen terveyskeskuksen henkilöstön määrä on noin 40–50, ja Päivillä on hieman reilut 20 alaista. Utsjoen terveyskeskuksessa on tehostetun palveluasumisen yksikkö, palveluasumisen yksikkö sekä vuodeosasto, ja vastaanoton puolella on psykiatrisen sairaanhoitajan, hammaslääkärin, kotisairaanhoidon ja terveydenhoitajien vastaanotot sekä lääkärin vastaanotto arkisin. Terveyskeskuksen vastaanoton puolella asiakkaiden määrä vaihtelee paljon, ja osastot ovat pieniä: potilaspaikkoja on vuodeosastolla 13, tehostetussa palveluasumisessa seitsemän ja palveluasumisessa kuusi.

Päivi Kontio työskentelee Utsjoen kunnassa hoitotyön johtajana. 

Päivi on erityisen ylpeä Utsjoen terveyskeskuksen henkilökunnasta: ihan jokaisesta työntekijästä ammattinimikkeestä riippumatta. Kaikki tekevät paljon erilaisia asioita, ja Päivi kokeekin, että Utsjoen terveyskeskuksen henkilökunta on täynnä moniosaajia. Koronatilanteen myötä kaikki ovat joutuneet toisinaan venymään omimman osaamisalan ulkopuolisillekin osa-alueille, eikä yksikään työntekijöistä ole kieltäytynyt, vaan kaikki ovat aina lähteneet auttamaan toisiaan. Parasta pienessä paikassa on Päivin mielestä se, että kuntalaisille pystytään tarjoamaan palvelua yksilöllisemmin verrattuna suurempiin paikkoihin, ja että ihmisten kanssa tulee helposti tutuiksi.

Haasteensa puolestaan muodostavat valtavan pitkät välimatkat: Utsjoelta lähimpään sairaalaan Suomen puolella on vähän alle 500 kilometriä, eikä Utsjoella ole apteekkia, vaan lähin apteekki on hieman reilun 160 kilometrin päässä Ivalossa. Lääketilaustarpeen ilmetessä onkin varauduttava odottamaan lääkkeen saapumista. Myös esimerkiksi terapeutit saapuvat paikalle erikseen, tai vaihtoehtoisesti asiakas matkustaa Rovaniemelle tai Ivaloon terapeuttia tapaamaan. Maantieteellinen sijainti tuo siis omat haasteensa, ja toisinaan asiat vaativat hieman enemmän pohdintaa ja järjestelyä, mutta asian tiedostaminen auttaa elämään sen kanssa, ja pääsääntöisesti Päivi kokee, että asiat loksahtelevat hyvin kohdilleen.

Tiedon soveltaminen käytännössä ja osaamisen vahvistaminen täydennyskoulutuksella ovat rikkaus

Päivi on kokenut johtamisen psykologian opinnot erityisen hyödyllisinä erilaisissa tilanteissa, sillä niiden avulla hän on saanut ymmärrystä ihmisen käyttäytymisestä ja ryhmädynamiikasta sekä työkaluja konfliktien ratkaisuun. Myös sairaanhoitajan opinnot ja hygieniahoitajan täydennyskoulutus ovat olleet todella hyviä – eihän Päivi edes pystyisi olemaan nykyisessä asemassaan ilman sairaanhoitajan koulutusta. Teoria ei kuitenkaan ole yhtä käytännön kanssa, vaan tosielämän tilanteissa tietoa tulee soveltaa – tämä onkin varsinainen rikkaus.

On todella tärkeää, että sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksia järjestetään mahdollisimman monialaisesti ja laajasti.

Päivi kuitenkin kokee haasteena ihmisten motivoimisen koulutuksiin osallistumiseksi sekä niihin tarvittavan ajan järjestämisen. Toisaalta hän kokee, että ilman täydennyskoulutuksia Utsjoella ei pysyttäisi mukana kehityksessä – ihmisten on siis kouluttauduttava.

Päivi suunnittelee Utsjoen kunnan täydennyskoulutusta kahdella tavalla: työntekijöiden kehityskeskusteluissa esille nostamien kehittämistarpeiden tai koulutuksiin liittyvien kiinnostuksen kohteiden osalta sekä enemmän investointeja edellyttävien koulutusten suunnittelulla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Esimerkiksi viime vuonna 2020 Turussa järjestetyn aivoverenkiertohäiriöiden AVH-moniosaajakoulutuksen osalta Utsjoelle saatiin aivoverenkiertohäiriöpotilaiden hoitopolku ja ammattiosaaminen. Tämän osaamisen myötä pystytään vastaamaan paremmin paikallisesti asiakkaiden ja potilaiden kuntoutustarpeisiin yhteistyössä Lapin keskussairaalan kanssa.

Helppokäyttöinen Skhole innostaa opiskelemaan ja jakamaan tietoa myös muille

”Kustannusnäkökulmasta Skhole on hyvä ratkaisu, sillä sen avulla meiltä säästyvät matkakulut, mikä on ihan loistava asia.” – Päivi Kontio

Utsjoen kunnalla oli viime vuonna 2020 ensimmäistä kertaa käytössään Skhole pääosin vuodeosastolla – etäkoulutus oli todella hyvä asia etenkin koronatilanteessa. Päivi jakoi vuoden 2020 kolmen kuukauden sykleihin, jotka hän teemoitti eri osa-alueisiin, kuten käsihygienia-, infektio- ja tietoturvallisuusteemaan. Tämä oli hyväksi havaittu tapa, jonka Skhole etäkoulutusmateriaaleineen mahdollisti, sillä se ei ole sidottu aikaan tai paikkaan. Myös kustannusnäkökulmasta Skhole on hyvä ratkaisu, sillä sen avulla Utsjoen kunnalta säästyvät matkakulut, mikä on ihan loistava asia.

”Osa hoitajista on ollut todella innostuneita ja suorittanut koulutuksia ahkerasti. On kiva, että he tuovat omaa tietämystään, näkemystään ja kokemuksiaan hyvistä kursseista myös muiden tietoon, jolloin muutkin saattavat innostua suorittamaan niitä – tiedon jakaminen on ideaalitilanne!” – Päivi Kontio

Päivi on suunnitellut vuorolistoihin 3–4 tunnin mittaisia ajankohtia koulutusten suorittamiseen sekä ohjeistanut hoitajia osallistumaan tietyille kursseille. Päivi seuraa tehtyjä koulutuksia, mutta hän ei juurikaan patista ihmisiä, koska hän uskoo, että ihmiset haluavat oppia ja suorittaa kursseja – maksimaalisen hyödyn saavuttamiseksi opiskelun tulee lähteä itsestä. Pääsääntöisesti kaikki ovatkin suorittaneet ainakin pakolliset kurssit. Osa hoitajista on ollut todella innostuneita ja suorittanut koulutuksia ahkerasti. On kiva, että he tuovat omaa tietämystään, näkemystään ja kokemuksiaan hyvistä kursseista myös muiden tietoon, jolloin muutkin saattavat innostua suorittamaan niitä – tiedon jakaminen on ideaalitilanne!

Skholessa on paljon hyvää ja ajankohtaista asiaa, jota on helppo ottaa käyttöön siinä vaiheessa, kun sitä tarvitsee. Esimerkiksi muistisairaan hoidon koulutus avasi hoitajien ymmärrystä muistisairaan hoidosta, koronarokotuksiin liittyvät rokotusmateriaalit olivat ajankohtaisia, ja erilaisiin ongelmatilanteisiin on löytynyt ratkaisuja etäkoulutusmateriaalin avulla. Hoitajat ovat pitäneet Skholesta, ja sen käyttö on heidän näkökulmastaan helppoa. Päivi on lisäksi saanut hoitajilta koulutusmateriaalien katselumahdollisuudesta ilahtuneita lausahduksia, kuten ”Tämähän on aivan kuin katsoisi Netflixiä!”.

Päivin mielestä kurssit ovat olleet hyviä ja kattavia, ja hän on ollut Skholeen tyytyväinen – siitä on ollut Utsjoen kunnalle paljon hyötyä. On tärkeää, että voi luottaa siihen, että kurssimateriaaleja ja sisältöjä käydään säännöllisesti ja systemaattisesti läpi, jotta niissä on varmasti uusinta ja ajankohtaisinta tietoa. Päivillä itsellään Skholen täysimääräinen hyödyntäminen on vielä vaiheessa, mutta hän tietää, että Skholen avulla on myös mahdollista hakea tilastoja, tehdä kokeita sekä viedä palveluun omia kurssimateriaaleja.

”Skhole on oiva työkalu täydennyskoulutukseen ihan jokaiselle!” – Päivi Kontio

Päivi kannustaa kaikkia käyttämään Skholea aktiivisesti saadakseen mahdollisimman paljon työkaluja käyttöönsä. Skhole helpottaa lakisääteisten täydennyskoulutusten suunnittelua, joten tätä mahdollisuutta kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Skhole on erityisen hyvä vaihtoehto kaukana koulutusmahdollisuuksista olevissa syrjäkunnissa. Tässä maailmantilanteessa Päivi kuitenkin suosittelee Skholea ihan kaikille, kun paikan päälle koulutuksiin meneminen ei ole tällä hetkellä mahdollista – Päivi kokee, että Skhole on oiva työkalu täydennyskoulutukseen ihan jokaiselle!

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.