Case Viola-kotiyhdistys ry: Laadukasta täydennyskoulutusta erilaisten osaajien ja oppijoiden tarpeisiin

Viola-kotiyhdistys ry:n henkilöstöpäällikkö Elina Konsala on koulutukseltaan sisätauti-kirurginen sairaanhoitaja, ja hän on suorittanut lisäksi hallinnon erikoistumisopinnot. Elina suhtautuu muutokseen positiivisen joustavasti sekä pyrkii aina kasvattamaan osaamistaan kunkin tehtävän vaatimusten mukaiseksi. Ammattitaidon ylläpitäminen edellyttääkin jatkuvaa sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutusta. Skhole tarjoaa Viola-kotiyhdistys ry:n monipuolisten osaajien kirjolle laadukasta, kattavaa ja kustannustehokasta täydennyskoulutusta erilaiset oppijat huomioiden.

Asiakaslähtöistä, monipuolista ja kattavaa palvelua ikäihmisille

Viola-kotiyhdistys ry:n henkilöstöpäällikkö Elina Konsala vastaa henkilöstöhallinnon osa-alueista osana operatiivista johtoryhmää Tampereella. Elinan matka sosiaali- ja terveydenhuollon maailmaan alkoi jo kouluaikoina kesätöissä sekä välivuonna päiväkodeissa ja terveyskeskuksen vuodeosastolla erilaisissa avustavissa tehtävissä. Elina on valmistunut sisätauti-kirurgiseksi sairaanhoitajaksi Turusta vuonna 1996 sekä hallinnon erikoistumisopinnoista vuonna 2003. Elinalle on kertynyt työkokemusta kuntapuolelta yhteensä yli 15 vuoden ajalta; hän on työskennellyt terveyskeskuksen vuodeosastolla keikkatöissä ja vastaavan sairaanhoitajan tehtävissä sekä toiminut noin kolmen vuoden ajan johtavan hoitajan viransijaisuudessa. Vuonna 2011 Elina siirtyi Viola-kotiyhdistys ry:lle Pellavakodin vastaavan sairaanhoitajan tehtäviin lähiesimieheksi perustamaan ryhmäkotia. Nykyisissä henkilöstöpäällikön tehtävissä hän aloitti syksyllä 2014.

Elina Konsala toimii Viola-kotiyhdistys ry:n henkilöstöpäällikkönä ja on koulutukseltaan sisätauti-kirurginen sairaanhoitaja. 

Viola-kotiyhdistys ry on yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. Se on monipuolinen ja kattava palveluntuottaja, jonka toimialana on ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalvelut: asumispalvelut, päivätoiminta, kotihoito, kuntoutus, palvelukeskustoiminta sekä ravintolapalvelut. Viola-kotiyhdistys ry:llä työskentelee monipuolisesti eri ammattiryhmien edustajia: lähihoitajia, sairaanhoitajia, geronomeja, sosionomeja, hoiva-avustajia ja ravintola-alan tekijöitä. Kaiken kaikkiaan kokoaikaisissa tehtävissä on tällä hetkellä yhteensä 75 työntekijää. Päivittäisen avun piirissä olevien asiakkaiden määrä vaihtelee 100 ja 150 asiakkaan välillä. Palveluiden piirissä on hyvin monen kuntoisia asiakkaita kevyen avun tarpeesta aina saattohoitoon asti. Asiakas pääsee halutessaan palveluiden piiriin hyvin varhaisessa vaiheessa ja saa hoitoa elämänsä loppuun saakka omassa kodissaan. Erityistä on se, että kaikki palvelut saa yhdeltä palveluntuottajalta. Tämä edellyttää palveluntuottajalta joustavuutta ja muuntautumiskykyä, mistä tuleekin paljon positiivista asiakaspalautetta – Viola-kotiyhdistys ry on hyvin asiakaslähtöinen organisaatio.

Ammattitaidon ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa täydennyskoulutusta

Elina on aina suhtautunut muutokseen positiivisen joustavasti; hän on ottanut rohkeasti vastaan uusia haasteita ja pyrkinyt kaikissa tehtävissä ymmärtämään toimialan kokonaisuutta laajemmin sekä kasvamaan kunkin tehtävän vaatimalle tasolle hankkimalla siihen vaadittavaa osaamista. Elinan mielestä ihmiset ovat parasta henkilöstöpäällikön tehtävässä. Tässä työssä pääsee yhdistämään liiketoiminnan ja ihmisten toiminnan – Elina pyrkii mahdollistamaan sen, että työntekijöiden toiminta tukee organisaation tavoitteiden saavuttamista. Työskennellessään osana operatiivista johtoa hän pyrkii luomaan organisaation, joka pystyy muuttumaan, oppimaan, reagoimaan ja toimimaan ketterästi koko ajan muuttuvissa tilanteissa ja kilpailun kiristyessä. Sosiaali- ja terveysalalla uutta tietoa syntyy nopeasti, ja se korvaa aikaisempaa tietoa, joten päivittämisen tarve on jatkuvasti läsnä.

”Työnantajana me tuemme meidän ammattilaistemme kouluttautumista – vain tällä tavalla on mahdollista rakentaa tuloksellinen, tuottava, tehokas ja hyvinvoiva työyhteisö.”

HR-ammattilaisena Elinalla on vastuu huolehtia organisaation osaamisesta ja henkilöstön osaamisen kehittämisestä sekä suunnitella tulevaisuuden osaamistarpeita, jotka vievät organisaatiota kohti tuloksellista tulevaisuutta. Kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat velvoitettuja pitämään ammattitaitonsa ajan tasalla, ja työnantaja on velvollinen tarjoamaan kaikille vuosittain riittävästi täydennyskoulutusta. Viola-kotiyhdistys ry tukee työnantajana ammattilaistensa kouluttautumista – vain tällä tavalla on mahdollista rakentaa tuloksellinen, tuottava, tehokas ja hyvinvoiva työyhteisö. Pakolliset ja vaadittavat koulutussisällöt sisällytetään vuosittaiseen koulutussuunnitelmaan, ja ammatillista osaamista syventävää ja laajentavaa koulutusta on järjestetty oppilaitosten kanssa yhteistyössä lähi- ja etäopetuksena sekä verkko-opintoina. Ammattitaidon ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutusta.

Laadukasta, yksilöllistä ja kustannustehokasta täydennyskoulutusta Skholen avulla

”Skhole soveltuu hienosti täydennyskoulutusalustaksi meidän tarpeisiimme. Me pystymme sen avulla räätälöimään kaikille ammattiryhmille sopivan täydennyskoulutuspaketin kustannustehokkaasti.”

Paljon hyödynnetty oppimisympäristö on Viola-kotiyhdistys ry:llä viimeiset kolme vuotta käytössä ollut Skhole. Se soveltuu hienosti täydennyskoulutusalustaksi yhdistyksen tarpeisiin, sillä sen avulla pystytään räätälöimään kaikille ammattiryhmille sopiva täydennyskoulutuspaketti kustannustehokkaasti. Skholesta ei koidu matkustamiseen, luennoitsijoihin tai muihin vastaaviin, perinteisten koulutusten järjestämiseen liittyviä kuluja. Skhole soveltuukin hyvin erilaisten ammattiryhmien edustajista muodostuville organisaatioille, sillä jokaiselle ammattiryhmälle voidaan laatia omat koulutussisällöt sekä organisoida ne systemaattisesti kaikille ryhmään kuuluville. Tämä mahdollistaa työnantajalle henkilöstön vaaditun osaamistason varmistamisen.

”Yksi oppii katselemalla, toinen lukemalla ja kolmas kuuntelemalla – Skhole soveltuu kaikille.”

Skholesta löytyy todella paljon ajankohtaista, asiantuntevaa, kattavaa ja laadukasta koulutusmateriaalia, ja tarjonta täydentyy nopeasti ja jatkuvasti. Opiskella voi juuri silloin kun itselle parhaiten sopii, esimerkiksi sopivana hetkenä työpäivän aikana. Erityisesti on pidetty erilaisille oppijoille suunnatuista, helppokäyttöisistä oppimateriaaleista, joita voi joko kuunnella, lukea tai katsella. Tämä mahdollistaa opiskelun jokaiselle juuri itselle parhaiten sopivalla tavalla. Yksi oppii katselemalla, toinen lukemalla ja kolmas kuuntelemalla – Skhole soveltuu kaikille.

Käyttäjien hallinnointi Skholessa on helppoa, ja uusia sisältöjä on kätevä ottaa nopeasti käyttöön henkilöstön täydennyskoulutustarpeen ilmetessä. Lähiesimiehet pystyvät seuraamaan oman ryhmänsä jäsenten tilastotietoa ja tehtävien etenemistä. Myös omien koulutussisältöjen lisääminen Skholeen onnistuu näppärästi – Viola-kotiyhdistys ry on vienyt sinne muun muassa käytössä olevan hälytysjärjestelmän pääkäyttäjien koulutusmateriaalin. Lisäksi on mahdollista valita juuri kuhunkin hetkeen tarvittavat täydennyskoulutuskokonaisuudet – esimerkiksi korona-aikana Skholeen on tullut paljon ajankohtaista sisältöä, kuten hygieniaan liittyvää koulutusmateriaalia, jonka on pystynyt nopealla aikataululla ottamaan työntekijöille opiskeltavaksi. Skholen tenttien avulla pystytään varmistamaan sisällön oppiminen ja osaaminen, ja myös työntekijälle muodostuvasta CV:stä ja todistusten tulostusmahdollisuudesta on tullut positiivista palautetta.

Kaiken lisäksi Viola-kotiyhdistys ry:llä olevat oppisopimusopiskelijat ovat pystyneet hyödyntämään Skholea opinnoissaan sekä tenttimään ja hyväksilukemaan tiettyjä sisältöjä sovitusti oppilaitosten kanssa. Tämä on ollut todella hieno vaihtoehto korona-aikana, kun läsnäolo oppilaitoksissa on ollut haastavaa järjestää. Elina toivoisi, että oppilaitoksetkin tutustuisivat entistä avoimemmin Skholen käytön mahdollisuuteen osana opetusta – Skhole olisi hyvin hyödynnettävissä vieläkin paremmin myös oppilaitostasolla. Elina suosittelee Skholea ehdottomasti – se on laadukas, kattava ja kustannustehokas tapa tarjota ammatillista sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutusta koko henkilöstölle erilaisten osaajien ja oppijoiden tarpeisiin!

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.