Icehearts x Skhole: Räätälöity oppimisympäristö tukee järjestön toimintaa, jotta yksikään lapsi ei jää yksin

Icehearts otti Skholen oppimisympäristön käyttöön toukokuussa 2023. Organisaation päätöksen taustalla oli tarve tarjota kasvattajille monipuolista tietoa, tukea ja ohjeistusta heidän työhönsä. Oppimisen paikkoja ja mahdollisuuksia. Lapset ja kasvattajat ovat Icehearts-toiminnan keskiössä ja uudelta oppimisympäristöltä toivottiin erityisesti helppokäyttöistä ja loogisesti saatavilla olevaa tietoa. Skholen räätälöity oppimisympäristö vastaa Iceheartsin tarpeisiin koulutuksen ja tiedon jakamisen osalta. Räätälöity alusta tukee organisaation brändiä oppimista edistävänä työpaikkana ja tarjoaa myös kasvattajille mahdollisuuksia osallistua sisällöntuotantoon sekä tiedon jakamiseen.

Iceheartsin menestystekijöinä ovat sitoutuneet ja ammattitaitoiset kasvattajat, jotka tekevät työtä suurella sydämellä. Kuvassa kasvattaja ja lapsi halaavat.
Iceheartsin menestystekijöinä ovat sitoutuneet ja ammattitaitoiset kasvattajat, jotka tekevät työtä suurella sydämellä.

Oppimisympäristö kasvattajien tueksi, jotta yksikään lapsi ei jää yksin

Icehearts on varhaisen puuttumisen toimintamalli, joka tarjoaa lapsille ja perheille kokonaisvaltaista tukea. Kasvattajat auttavat toiminnassa mukana olevia lapsia koulussa, kotona ja vapaa-ajalla 12 vuoden ajan. Lapset valitaan toimintaan yhteistyössä koulujen ja sosiaalitoimen kanssa, ja vanhemmat päättävät lapsen osallistumisesta ja tuen vastaanottamisesta.

Iceheartsilla oli useita tavoitteita oppimisympäristöä valitessaan, mutta ensisijaisena tavoitteena oli tukea kasvattajien työtä. Iceheartsin erityisasiantuntija Mikko Salasuo korostaa, että lapset sekä kasvattajat ovat yhdistyksen kaiken tekemisen keskiössä ja yhdistyksen hallinnon rooli on toimia lähinnä tukipalveluna. 

“Kasvattajan työ on erittäin laaja-alaista ja uuden oppimisympäristön tavoitteena oli tarjota kasvattajille tukea sähköisen ”käsikirjan” muodossa. Tämän käsikirjan piti olla kompakti, mutta tarjota silti monipuolista tietoa. Sen tuli sisältää mahdollisuus kasvattajien ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja erilaisten aineistojen käyttöön. Tavoitteena oli siis luoda kattava ja helposti saatavilla oleva kokonaisuus, joka tukee Icehearts-kasvattajien työtä ja ammatillista kehittymistä”, Salasuo summaa.

Tavoitteena oli myös, että oppimisympäristö on aina helposti tavoitettavissa ja liikkuisi matkassa mukana esimerkiksi mobiililaitteella. Sen rakenteen piti olla yksinkertainen ja looginen, esimerkiksi matriisirakenteen avulla. Icehearts halusi myös varmistaa, että oppimisympäristössä on rajapintoja muiden järjestelmien kanssa.

Kuvassa Iceheartsin erityisasiantuntija Mikko Salasuo
Iceheartsin erityisasiantuntija Mikko Salasuo

Skholen oppimisympäristön ominaisuudet kohtasivat tarpeet

Skhole oli tullut Salasuon tietoon jo viisi vuotta aiemmin nuorisotutkimuksen yhteydessä. Sen potentiaali digitaalisena alustana herätti jo tuolloin kiinnostusta. Kun Iceheartsin tarpeet ja Skholen ominaisuudet kohtasivat, oli päätös Skholen räätälöidyn oppimisympäristön käyttöönotosta helppo.

“Skholen lopulta nopea valinta Iceheartsin oppimisympäristöksi oli seurausta palvelun tuntemuksesta ja tarpeen tunnistamisesta. Alun perin kuulin Skholesta jo viisi vuotta sitten, kun harkitsimme sen käyttöönottoa tutkimustiedon levittämiseen. Aiemman tuntemuksen pohjalta minulle oli selvää, että Skhole olisi potentiaalinen vaihtoehto Iceheartsin tarpeisiin. Kun lopulta tapasin Villen ja Tuomaksen Skholen tiimistä, yhteistyön aloittaminen tuntui luonnolliselta ja helpolta. Esittelin heille Iceheartsin tarpeita ja oli selvää, että Skhole pystyisi vastaamaan niihin erinomaisesti. Se oli ’match made in heaven’." Salasuo muistelee.

Tieto on nyt mukana matkassa niin kotona, koulussa kuin kentän laidalla

Salasuo kertoo, että Iceheartsin kohtaamia haasteita koulutuksen ja tiedon jakamisen osalta olivat muun muassa kasvattajan käsikirjan perinteinen pdf- tai paperimuotoinen versio. Nämä rajalliset vaihtoehdot vaikeuttivat materiaalin käyttöä ja hankaloittivat sen saatavuutta. Lisäksi muut materiaalit olivat usein hajallaan ja eri paikoissa, joten niiden löytäminen sekä käyttö oli hankalaa.

Skhole vastasi Iceheartsin tarpeisiin tarjoamalla digitaalisesti yhden keskitetyn paikan, josta materiaalit ovat aina helposti saatavilla olipa kasvattaja sitten lapsen kotona, koulussa tai harrastuksissa. Kaikki tieto löytyy helposti yhdestä paikasta, johon kasvattaja pääsee käsiksi millä tahansa verkossa toimivalla laitteella, vaikkapa matkapuhelimella.

Oli myös tärkeää saada matalan kynnyksen palvelu, jotta kasvattajat voivat itse osallistua sisällön tuottamiseen ja jakamiseen. Skholen oppimisympäristön avulla Icehearts-organisaatio tarjoaa kasvattajille välineitä ja mahdollisuuksia osallistua sisällöntuotantoon ja vastaa siten organisaation haasteisiin koulutuksen ja tiedon jakamisen osalta. Oppimisympäristöön lisätään jatkuvasti uutta aineistoa vastaamaan kasvattajien tarpeita, kuten esimerkiksi äskettäin lisätty aineisto seksuaalikasvatukseen liittyen.

Kasvattajat auttavat toiminnassa mukana olevia lapsia koulussa, kotona ja vapaa-ajalla 12 vuoden ajan. Kuvassa kasvattaja ja joukko lapsia leikkimässä kiipeilytelineessä.
Kasvattajat auttavat toiminnassa mukana olevia lapsia koulussa, kotona ja vapaa-ajalla 12 vuoden ajan.

Käyttöönoton vaatimuksena oli helppous ilman teknisiä taitoja

Iceheartsin tavoitteena oli saada käyttöönsä oppimisympäristö, joka olisi helppokäyttöinen ja tarjoaisi tarvittavat työkalut ilman vaativaa teknistä osaamista. Skhole täytti nämä vaatimukset matriisirakenteensa ja käyttäjäystävällisyytensä ansiosta. Iceheartsin ei tarvinnut olla huolissaan siitä, että heidän henkilöstönsä eivät osaisi käyttää alustaa, sillä Skholen oppimisympäristö on suunniteltu helpoksi ja nopeaksi omaksua. Kuka tahansa pääsee liikkeelle nopealla perehdyttämisellä.

“Skholen käyttöönotto sujui jouhevasti ja saimme apua sekä tukea alusta asti. Perehdyttäminen sujui mukavasti etäpalveluiden avulla ja välillä tapasimme teknistä tukea livenä. Tuki oli tärkeää, jotta organisaatiomme pystyi hyödyntämään oppimisympäristöä tehokkaasti heti alusta saakka”, Salasuo kehuu.

Tietokirjasarja, jossa materiaali on jäsennelty selkeästi ja loogisesti

Skhole on vastannut Iceheartsin tarpeisiin teknisesti erinomaisesti ja kasvattajat ovat saaneet alustasta hyötyä työhönsä. Iceheartsille on tärkeää, että oppimisympäristö tukee kasvattajien monipuolista työtä ja mahdollistaa erilaisten oppimistapojen huomioimisen.

“Iceheartsin ja Skholen oppimisympäristön yhteensopivuus on osoittautunut erinomaiseksi. Teknisesti Skhole on vastannut odotuksiin erinomaisesti. Toki joitain pieniä nyansseja saattaa olla, mutta pääosin alusta vastaa erinomaisesti organisaatiomme tarpeisiin. Mahdollisiin erikoisiinkin ideoihin on myös löytynyt aina vastaus, joka on auttanut sovittamaan Skholen oppimisympäristön saumattomasti Iceheartsin toimintaan”, Salasuo kiittelee.

Käyttäjien ja sisällön tekijöiden näkökulmasta Skhole on tarjonnut selkeän ja loogisen tavan järjestää kursseja ja sisältöä. Kurssit ovat ikään kuin kirjan lukuja, mikä auttaa pitämään logiikan ja järjestyksen yllä. Tämä on erityisen tärkeää, jotta kasvattajat pysyvät kärryillä sisällöstä ja voivat hyödyntää oppimisympäristöä tehokkaasti omassa työssään.

Iceheartsin kasvattajilla on laaja työnkuva ja Skhole tarjoaa tukea työn eri osa-alueille. Skholea voidaan ajatella ikään kuin tietokirjasarjana, jossa materiaali on jäsennelty selkeästi ja loogisesti, mikä helpottaa sen käyttöä ja hyödyntämistä Iceheartsin monipuolisessa toiminnassa.

Kasvattajat tarjoavat lapsille ja perheille kokonaisvaltaista tukea. Kuvassa kasvattaja ja lapsi leikkivät yhdessä.
Kasvattajat tarjoavat lapsille ja perheille kokonaisvaltaista tukea.

Monipuolinen sisältö tukee kasvattajien kehitystä

Oppimisympäristöön on luotu monipuolista sisältöä, kuten kurssimateriaaleja, ohjeistuksia, lomakkeita, seurantatyökaluja, tutkimuksia, oppaita ja koulutuksia. Siellä jaetaan hyvin käytäntöjä. 

Salasuo kokee, että materiaalien kerääminen ja kehittäminen parantuu vielä ajan myötä, mutta jo nyt kattaus on varsin hyvä. Sisältöä lisätään jatkuvasti ja toiveiden sekä tarpeiden mukaan. Hyvä asia on, että vanha tieto ei katoa vaan kasautuu yhä laajemmaksi kokonaisuudeksi!

Henkilöstö on antanut positiivista palautetta käyttökokemuksesta ja organisaation tavoitteiden tukemisesta

Iceheartsin käyttäjiltä saatu palaute Skholen oppimisympäristöstä on ollut positiivista. Alusta on koettu käyttäjäläheisenä työvälineenä. Skhole mahdollistaa Iceheartsin hallinnon tarjota kasvattajille tukea ja edistää kasvattajien ammatillista kehittymistä.

“Realismi pitää olla kuitenkin tekemisessä mukana. Kasvattajat oppivat eri tavalla ja emme pakota ketään käyttämään oppimisalustaa. Ihmisillä on erilaisia tapoja tehdä kasvattajan työtä ja haluamme kunnioittaa niitä. Nyt meillä on kuitenkin hyvä työkalu niille, jotka sitä tarvitsevat ja se on meille hyvin tärkeää”, Salasuo summaa tuntemuksiaan.


Lisätietoja:

Icehearts on varhaisen puuttumisen toimintamalli lapsen ja perheen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi. Icehearts-toimintamalli tarjoaa pitkäkestoista ja kokonaisvaltaista tukea lapsen hyväksi nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa, jossa lapsen asioiden parissa toimivat aikuiset vaihtuvat usein. 

Kasvattaja tukee joukkueeseen valittuja lapsia koulussa, kotona ja vapaa-ajalla 12 vuoden ajan. Lasten valinnassa auttavat kunkin kunnan esikoulujen ja peruskoulujen henkilöstö ja alueen sosiaalitoimi. Mukaan valitaan lapsia, jotka tarvitsevat erityistä tukea kasvussaan. Joukkueen toimintaan osallistumisesta ja tuen vastaanottamisesta päättävät aina lasten vanhemmat.

Icehearts

Mikko Salasuo 
Erityisasiantuntija
mikko.salasuo@icehearts.fi
+358 40 548 5520

Skhole

Lauri Selenius 
Customer Success Manager
lauri.selenius@skhole.fi
+358 45 11 36763

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.