Miltä näyttää sairaanhoitajan tulevaisuus? Viisi skenaariota hoitotyöstä

Suomalainen sairaanhoitajakoulutus pohjaa eurooppalaiseen ammattipätevyysdirektiiviin – yhdessä jäsenvaltiossa suoritettu tutkinto tunnustetaan automaattisesti toisessa jäsenvaltiossa. Sekä sairaanhoitajakoulutus että työ sairaanhoitajana ovat ajan kuluessa muuttuneet, mutta miltä näyttää sairaanhoitajan tulevaisuus?
photo-1485827404703-89b55fcc595e

Varmaa on, että tulemme tarvitsemaan monenlaisia terveydenhuollon osaajia: monialaisen kliinisen työn tekijöitä, terveydenhuollon opettajia, tutkijoita ja kehittäjiä, hoitotyön johtajia ja esimerkiksi osaajia terveysteknologiaan ja tiedonhallintaan liittyen. Myös kansainvälisiin tehtäviin tarvitaan osaajansa. Seuraavassa on esitelty viisi sairaanhoitajan työn tulevaisuuden skenaariota.

1. Tulevaisuuden sairaanhoitaja on monipuolinen kliininen osaaja

Tulevaisuudessa potilas nousee hoidon keskiöön, ja häntä hoidetaan paikasta riippumatta moniammatillisesti. Tähän tarvitaan vankkaa kliinisten taitojen osaamista, erikoistumista ja laadukasta koulutusrakennetta. Sairaanhoitajan kliinisten taitojen merkitys tulee säilymään, ja niiden pitäminen ajan tasalla on entistä tärkeämpää. Tämän rinnalla erikoistuminen ja täydennyskouluttautuminen korostuvat.

Hoitajan työssä tapahtuu kahdensuuntaisia muutoksia: hoitotyö siirtyy potilaan lähelle ja rinnalle, mutta samalla työ teknistyy.

Potilas osallistetaan entistä enemmän omaan hoitoonsa, ja potilasnäkökulmaa korostavat kohtaaminen ja läsnäolo. Potilaan roolin nähdään tulevaisuudessa muuttuvan aktiivisemmaksi, ja hoidon olevan paikasta riippumatonta – hoitotyö jalkautuu koteihin, kauppakeskuksiin ja työpaikoille. Sairaanhoitajalta vaaditaan osaamisen lisäksi joustavuutta ja kohderyhmän laaja-alaista tuntemista.

2. Sairaanhoitajan tulevaisuus perustuu kriittiseen tiedonhankintaan

Turun yliopiston professori Helena Leino-Kilpi pitää tärkeänä hoitotieteen näyttöjen soveltamista käytäntöön. Implementoinnin rooli tuleekin korostumaan tulevaisuudessa. Sairaanhoitajan itsenäisen tiedonhaun ja päätöksenteon merkitys kasvaa, mikä korostuu esimerkiksi hoitoratkaisuja tehdessä. Tiede, erityisesti hoito- ja lääketiede, on olemassa siksi, että potilaan on mahdollista saada parasta hoitoa.

3. Koulutuksesta tulee entistä yksilöllisempää

Sairaanhoitajaopiskelijoiden taustat ovat tulevaisuudessa entistä kirjavampia ja samalla odotukset räätälöityyn, yksilölliseen koulutukseen kasvavat. Saattaa olla, että jo lähitulevaisuudessa opiskelijoille tarjotaan ”menu”, josta heillä on mahdollisuus valita itselleen sopivat kokonaisuudet.

Tulevaisuuden sairaanhoitajilla on mahdollisuus erikoistua tai vaihtaa suuntautumistaan nykyistä helpommin. Myös ammattikorkeakoulujen koulutuksen tarjoajina on keskitettävä osaamistaan.

4. Sairaanhoitajalla on monia mahdollisuuksia täydennyskoulutukseen

Sairaanhoitajilla on valmistumisen jälkeen monia mahdollisuuksia hakeutua sairaanhoidon erikoisalueille, täydentää osaamistaan ja edetä urallaan. Psykiatriseen hoitotyöhön erikoistuminen tulee lisääntymään, ja tätä osaamista tullaan vaatimaan myös somaattisen hoitotyön osa-alueilla – ymmärretään, että ihminen on kokonaisuus.

Työnkuvasta riippumatta sairaanhoitajilla on entistä enemmän velvollisuuksia ylläpitää osaamistaan.

Lainsäädäntö määrittää terveydenhuollon ammattihenkilölle, työnantajalle ja kuntasektorille velvoitteita riittävän täydennyskoulutuksen ja jatkuvan ammatillisen kehittymisen varmistamiseksi. Tämä korostuu tulevaisuudessa. Täydennyskoulutuksesta tulee sairaanhoitajien "jokamiehen oikeus".

5. Digitalisaatio muuttaa maailmaa – myös hoitotyötä ja sote-palveluita

Hoitotyön ydin pysyy, mutta rakenteet ja toimintakulttuuri ovat murroksessa. Hoitotyön digitalisaatio tulee lisääntymään, ja sairaanhoitajan rooleja teknistyvässä ympäristössä ovat tiedonvälittäjä ja asiantuntija. Digitaalisuus sujuvoittaa työtä ja helpottaa sen toteutumista, mutta vaatii myös osaamista. Sairaanhoitajan on hallittava laajoja kokonaisuuksia, ja uusien teknologisten ratkaisujen pitää olla helposti hallittavia ja potilaan hoitoa tehostavia tai täydentäviä.

Ohjaako robotiikka tulevaisuudessa hoitotyötä? Robotit voivat auttaa meitä ruohonleikkuun ja kotitöiden lisäksi varmasti myös hoitotyössä. Tällä ei kuitenkaan poisteta sairaanhoitajan osaamisvaatimuksia tai työtä, vaan lähinnä muutetaan ympäristöä ja toimintatapoja. Robotiikka tekee hoitotyöstä erilaista ja haasteellista, sillä potilaat ja asiakkaat ovat entistä valveutuneempia ja kiinnostuneempia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan.

Digi tulee – ja saa tulla – mutta se ei saa syrjäyttää aitoja kohtaamisia!

Miten sinä ajattelet sairaanhoitajan työn muuttuvan tulevaisuudessa?

Tarttumapinnoilla
Minna

Lähteet:
Antila, E. & Vainikainen, T. 2010.Tulevaisuuden terveydenhuolto 2022. Helsinki: Sitra
Clendon, J. 2011. Beyond 2020: A vision for nursing. Kai Tiaki Nursing New Zealand 17 (10), 33–32.
Eloranta, T. & Virkki, S. 2012. Sairaanhoitajan tulevaisuuden taitoprofiili.
Joutsenkoski P. 2013. Sairaanhoitajan tulevaisuuden haasteet. Tampere
Kaivo-oja J. 2011. Sairaanhoitajan ammatin tulevaisuus. Teoksessa I.Ranta (toim.)Sairaanhoitaja asiantuntijana. Hoitotyön vuosikirja 2011, Helsinki.
White, M.T. 2012. Preparing for the future: What nurses need to know. The Journal of Continuing Education in Nursing 43 (2), 55–56.