Näyttöön perustuvan hoitotyön puutteet selätetään tällä kirjalla

Hoitotyössä työkäytäntöjen perusteeton vaihtelu asettaa potilaat eriarvoiseen asemaan, tekstistä selviää. Luen painotuoretta kirjaa näyttöön perustuvasta hoitotyöstä (ks. lähteistä). Se sisältää paljon tietoa, joka jokaisen sairaanhoitajan tulisi sisäistää.

Kirjan luvuissa kerrotaan seikkaperäisesti, miten perusteltu tieto viedään ja vakiinnutetaan arkisiin hoitotilanteisiin. Askelmerkit ovat yksinkertaiset. Tunnistetaan toiminnan parantamisen tarve, suunnitellaan muutos ja otetaan porukalla yhtenäinen toimintatapa käyttöön. Seuraavaksi arvioidaan mikä onnistui ja mikä ei, poistetaan uudistuksen esteet ja ylläpidetään vaikuttavaksi todettuja hoitomenetelmiä.

Npt-1 Kuva: Pexels

Kääntelen kirjan sivuja nopeasti. Pian selviää, että näyttöön perustuvan toiminnan esteitä työpaikoilla ovat muun muassa negatiiviset asenteet, korkea hierarkia, huono tiedonkulku ja uutta käytäntöä kohtaan koettu epävarmuus. Edistäviä tekijöitä ovat kehittämismyönteiset asenteet, näyttöön perustuvien ohjeiden toteaminen käyttökelpoisiksi tai uuden käytännön tuottamat hyödyt potilaalle ja hänen läheisilleen.

Kirja ei ole varsinaisesti menetelmäopas kinkkisiin käytännön tilanteisiin. Se antaa laajan kokonaiskuvan näyttöön perustuvasta toiminnasta koko sosiaali- ja terveydenhuollossa. Silti tekstissä on hyviä vinkkejä käytäntöön, kuten muistilista hoitosuosituksen käyttöönotosta ja tiedot hyvän työ- tai potilasohjeen laatimiseen. Kirja tarjoaa myös pohdittavaa esimerkiksi terveysteknologian käyttöönotosta, mikä ei ole hoitotyössä aivan ongelmatonta sekään.

Paljon sivuja on varattu myös siihen, miten edistetään potilaiden kannalta vaikuttavia terveyspalveluja, jotka ovat heidän mielestään tarkoituksenmukaisia ja käyttökelpoisia. Lisääntyvä potilaiden omahoito edellyttää, että heillä on riittävät tiedot hoitopäätösten tueksi. Käytännön ongelma on esimerkiksi lisääntyvä sosiaalisesta mediasta terveysongelmiin etsittävä tieto, koska se ei ole aina luotettavaa.

Potilaalle koituvat haitat ja hoidon kustannukset kohoavat usein niissä työpaikoissa, joissa tehdään kuten on aina ennenkin tehty. Toiminta voi olla silloin epäeettistä ja tehotonta. Esimerkiksi puutteet tehohoidossa olevan potilaan suuhygienian hoidossa altistavat hänet ventilaattoripneumonialle. Kaiken takana ovat hoitomenetelmät, jotka perustuvat pahimmillaan uskomuksiin, oletuksiin tai vanhentuneeseen tietoon. Hoitotyö ei silloin perustu parhaaseen näyttöön.

Sairaanhoitajaliiton ja Hoitotieteen tutkimussäätiön aiheesta kokoama tuore raportti on murheellista luettavaa. Sen mukaan arviolta 60 prosenttia sairaanhoitajista kokee, etteivät työpaikan hoitokäytännöt perustu viimeisimpiin hoitosuosituksiin. Syynä ovat muun muassa riittämättömät resurssit, hallitsematon kiire ja työpaikkojen toimintaa tukevien rakenteiden vanhanaikaisuus.

Katse kohdistuu nyt työnantajiin ja hoitotyön esimiehiin. Heidän tehtävänsä on varmistaa henkilöstön osaaminen. Käytännössä näyttöön perustuva toiminta on kuitenkin hoitohenkilökunnan sitoutumisen varassa. Hoitajat suhtautuvat kehittämiseen myönteisesti, jos siihen osoitetaan riittävät resurssit. Jos taas potilailta kysytään, jokainen heistä toivoo saavansa aina parasta mahdollista hoitoa.

Näyttöön perustuvan hoitotyön puutteet selätetään tällä kirjalla. Hoitohenkilökunta kun on terveysalan suurin ammattiryhmä ja toteuttaa suuren osan potilaiden saamasta hoidosta. Uuden sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen palvelurakenteen tulisi suunnittelusta lähtien perustua tutkittuun ja arvioituun näyttöön. Siksi juuri hoitotyöntekijät ja heidän esimiehensä ovat ratkaisevassa roolissa sote-uudistuksessa. He vastaavat näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen viemisestä sosiaali- ja terveysalan ja potilaiden arkeen.

Lähteet

Korhonen A, Jylhä V, Koronen T, Holopainen A. 2018. Näyttöön perustuva toiminta – tarpeesta tuloksiin. Helsinki: Hoitotieteen tutkimussäätiö ja Skhole Oy. Lue lisää kirjasta ja saatavuudesta!

Toteutuuko näyttöön perustava toiminta Suomessa? Raportti nykytilasta hoitotyön edustajien kuvaamana. 2018. Hoitotyön tutkimussäätiö ja Sairaanhoitajaliitto ry. Saatavana www.sairaanhoitajat.fi.

Kirja on luettavissa Skholessa. Tilaa ilmaiset kokeilutunnukset täältä.

Skholen asiakkaana verkkokoulutuspalvelun käyttäjä saa kirjan käyttöönsä sähköisessä muodossa oppimisympäristön kautta. Kirja sisältyy vuosilisenssin hintaan.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.