Opinnäytetyöni

Ammattikorkeakoulussa suoritettavaan sairaanhoitajan tutkinto-ohjelmaan sisältyy kaikille pakollinen opinnäytetyö. Opinnäytetyö sisältyy siihen liittyvän suunnitelman laadinta sekä itse opinnäytetyön raportin kirjoittaminen. Prosessia edeltää opinnäytetyöhön liittyvän tiedonhaun ja sen kirjoittamiseen valmisteleva kurssi. Valmistelevan kurssin nimi ja sisältö on koulukohtainen.

Turun Ammattikorkeakoulussa opinnäytetyö on kokonaisuudessaan 15 opintopisteen laajuinen, josta varsinainen raportti on kahdeksan pistettä. Opinnäytetyö voi olla toiminnallinen tai esimerkiksi kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Valitsin omaksi opinnäytetyön toteuttamistavaksi jälkimmäisen eli kuvailevan kirjallisuuskatsauksen.

Opinnäytetyöni aihe oli hyvin ensihoitopainotteinen:

”Haalarikamerat ensihoidon operatiivisessa toiminnassa”

Kaiken kaikkiaan opinnäytetyön kirjoittelu oli itselleni huikea matka. Opin kirjoitteluprosessin eri vaiheissa todella paljon uutta sekä itsestäni että tutkittavasta aiheesta. Tiedonhaku ja erilaisten tieteellisten julkaisujen lukeminen tuli opinnäytetyön kirjoittelun kautta tutuksi. Tätä taitoa tulen varmasti hyödyntämään jatkossa työelämässä.

Näin jälkikäteen ajatellen monta asiaa olisi voinut tehdä toisin. Yksi merkittävin asia, joka vaikutti koko prosessin etenemiseen, oli oma päätös siitä, että teen tämän työn yksin. Tässä oli etunsa mutta samalla myös haasteensa. Olen pohtinut, mitkä asiat tähän päätökseen vaikuttivat vuosi sitten ja olen tullut siihen johtopäätökseen, että kaksi asiaa vaikuttivat tähän. Toinen oli se, että halusin tehdä opinnäytetyön ensihoitopainotteisesta aiheesta ja olin ryhmässämme ainoa opiskelija, jolla oli ensihoidosta jonkinlainen kokemus. Toinen päätökseen vaikuttava tekijä liittyi siihen, että suurin osa sen hetkisistä opiskelukavereistani asui toisella paikkakunnalla ja tämä olisi tuonut omat haasteensa kirjoitusprosessiin.

Suunnitelman laatiminen oli raskas ja osittain pitkittynyt vaihe, mutta sen laadinta valmisti minua hyvin raportin kirjoitteluun. Suunnitelmavaiheessa rakennettu aikataulu oli realistinen ja aikataulu toteutui lähes päivälleen. Tämä oli selvä onnistuminen!


Oivalsin ohjauksen yhteydessä myös saamani ohjauksen merkityksen ja tärkeyden. Etukäteen kerrotut kauhutarinat ohjaukseen liittyen eivät ainakaan oman kokemuksen perusteella realisoituneet. Tosin haasteitakin oli. Itse tykkäsin ja hyödyin selvästi siitä, että ohjaaja kulki vierelläni koko kirjoitusprosessin ajan ja välillä tuli sellainen tunne, että kädestä pidetään kiinni eli minulla oli turvallinen ja luottavainen mieli koko ajan vaikkakin koin muutaman epätoivon hetken, jotka liittyivät omaan riittämättömyyden tunteeseen.

Mikä haalarikamera?

Haalarikamera on esimerkiksi poliisin virkavaatteisiin kiinnitettävä valvontakamera, joka tallentaa paikallisesti kuvan ja äänen. Jotkin kamerajärjestelmät mahdollistavat kamerakuvan ja äänen välittämisen edelleen esimerkiksi hätäkeskukseen, poliisin kenttäjohtajalle sekä poliisin tilannekeskukseen. Haalarikamera vaatii toimiakseen tekniset taustajärjestelmät, toimintaohjeet ja henkilöstön kouluttamisen. Haalarikamerajärjestelmä on yksi työkaluista, joilla voidaan lisätä eri viranomaisten työturvallisuutta. Suomessa lähiaikoina käyttöön otettava Virve 2.0 (eri turvallisuusviranomaisten kommunikointijärjestelmä) mahdollistaa edellä mainitut toiminnot.

Ensihoitajien työturvallisuus on tilastojen perusteella heikentynyt viime vuosina. Tutkimusten mukaan ensihoitotehtävien luonne on muuttunut, ja tämä on osaltaan vaikuttanut ensihoitajien työturvallisuuteen. Monet ulkomailla toimivat ensihoidon operaattorit ovat hyödyntäneet haalarikameroita useiden vuosien ajan muun muassa simulaatioiden ja onnettomuusharjoitusten yhteydessä.

Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä kirjallisia lähteitä. Tarkoituksena oli kuvata haalarikameroiden käyttöä ensihoitajan operatiivisessa työssä. Tavoitteena oli koota yhteen ja hyödyntää kerättyä tietoa ensihoitajien työturvallisuuteen liittyen.

Tutkimuskysymykseksi muotoutui: Millä tavoin haalarikameroita on hyödynnetty ensihoidon operatiivisessa toiminnassa? Opinnäytetyössä kartoitettiin haalarikameroiden käyttöön liittyviä kokemuksia sekä mahdollisia ongelmia ja haasteita. Esille nousi myös haalarikameroiden käyttöön liittyvä lainsäädäntö. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoitopalveluita tuottava TYKS Akuutti.

Kirjallisuuskatsaus osoitti, että haalarikameroita on käytössä ensihoidossa ympäri maailman, mutta niiden käytöstä löytyy hyvin vähän tutkittua tietoa. Kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan todeta, että haalarikameroita ei ole hyödynnetty ensihoitajien työturvallisuuteen liittyen kovinkaan laajalti.

Haalarikameroiden käyttö herättää monia kysymyksiä. Lähitulevaisuudessa selvitettäviä asioita ovat muun muassa kameratallenteiden suuri määrä sekä näiden tallenteiden turvallinen varastointi. Tallentavien haalarikameroiden käyttöön liittyy myös useita potilaan yksityisyyden suojaa koskevia selvittämättömiä seikkoja. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että haalarikameroiden käyttöä ja niiden vaikuttavuutta ensihoidon operatiivisessa toiminnassa tulee tutkia lisää.

Opinnäytetyön perusteella voidaan todeta, että haalarikameroiden käyttöä ensihoidossa on tutkittu varsin vähäisesti. Tämän opinnäytetyön pohjalta voisi tehdä lisätutkimuksen esimerkiksi siitä, miten ensihoidon operatiivisessa toiminnassa voitaisiin hyödyntää haalarikameroita sekä miten lainsäädännössä tulisi huomioida kameroiden käyttö.

Tässä linkki opinnäytetyöhön: https://www.theseus.fi/handle/10024/497994

Vinkki hoitoalan ammattikokorkeakouluopiskelijoille

Skhole tarjoaa hoitoalan ammattikorkeakouluopiskelijoille ainutlaatuisen yhteistyömahdollisuuden! Skhole etsii opiskelijoita jotka haluaisivat tehdä opinnäytetyön yhdessä Skholen asiantuntijoiden kanssa.

Oheisesta linkistä löydät tästä vaihtoehdosta lisää tietoa:

https://www.koulutushoidossa.fi/opinnaytetyo-skholeen/

Teemu Väänänen on reipas Stadista lähtöisin oleva salolainen sairaanhoitajaopiskelija, perustason ensihoitaja ja turva-alan ammattilainen. Sairaanhoitajaopintojen myötä Teemulle on tullut tutuksi mm. erikoissairaanhoidon sisätautiyksikkö, akuuttipsykoosiosastot, saattohoito sekä sairaalan päivystys. Teemu on helposti lähestyttävä, läsnäoleva ja akuuteissa tilanteissa viihtyvä, joka on kaiken aikaa lapsenomaisen utelias oppimaan uutta akuuttihoidon saralla. Kiireisen opiskelija-arjen vastapainona Teemu harrastaa perhokalastusta, retkiautoilua ja vaeltamista.