Skholelta yli 40 opinnäytetyöaihetta – ”Opiskelijan työllä on meille oikeasti merkitystä!”

Skhole tarjoaa monenlaisia opinnäytemahdollisuuksia ammattikorkeakoulu- ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittajille. Suurin osa opinnäytetyön tekijöistä luo verkkokoulutuksen tai sen osion tai tuottavat monipuolista verkkokurssisisältöä, testejä ja potilastapauksia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittajat tarkastelevat mm. verkkokurssien käyttöä, käytettävyyttä ja suoritustilastoja sekä kehittävät tulostensa pohjalta Skholen kurssitarjontaa.

anete-lusina--4Wi_ii6StY-unsplash

Opinnäytetyöt ovat oiva keino tuottaa uutta ja lisätä yhteistyötä

Opinnäytetöistä eivät hyödy pelkästään toimeksiantaja ja opiskelijat, vaan todellista hyötyä tuotetaan myös oppilaitoksille, jotka käyttävät Skholen verkkopalveluja: oppilaitos saa käyttöönsä uutta materiaalia ja voivat osaltaan vaikuttaa tuotettavien sisältöjen laatuun.

– Skholen opinnäytetyöprosessi on kirjoitettu vastaamaan ammattikorkeakoulujen käytäntöjä, ja voidaan olettaa, että opinnäytetöiden toteutus on myös koulun näkökulmasta helppoa, Skholen koulutustuotannosta vastaava Johanna Honkela iloitsee.

Tällä hetkellä Skhole-yhteistyössä opinnäytetyötään tekee kaikkiaan yli 50 opiskelijaa, yhteensä 42:n erilaisen aiheen parissa. Osa opiskelijoista työstää opinnäytteensä pareittain, osa kolmen ryhmässä.

– Opinnäytetyöprosessissamme korostuvat yhteinen tavoite ja päämäärä sekä tarveperustaisuus – meille opiskelijan työllä on oikeasti väliä!

Verkkokurssit rakentuvat vahvan teoreettisen näytön pohjalta

Ammattikorkeakoulun opiskelijat laativat opinnäytetyönsä oman koulunsa ohjeistuksen mukaisesti, oman opettajansa ohjauksessa. Opettaja ohjaa opiskelijoiden tiedonhakua ja teoreettisen tietoperustan laatimista.

Vahva teoreettinen näyttö eli kuvailevan tai systemaattisen kirjallisuuskatsauksen työstä sisältyy kaikkiin opinnäytetöihin.

Tämän pohjalta laaditaan opinnäytetyön tuotos, useimmiten verkkokurssi. Skholen ammattilaiset astuvat kuitenkin mukaan jo aiheen valinnan jälkeen ja ovat valmiita pohtimaan myös teoreettista kehystä, jotta lopputuotoksesta saataisiin mahdollisimman vahva ja näyttöön perustuva kokonaisuus.

– Tapaamme opiskelijat aina kasvokkain etäyhteyksin ja sovimme opinnäytetyön tekemisestä, raamitamme työn ja annamme ohjeen esimerkiksi konkreettiseen kurssituotantoon. Opiskelijat voivat olla meihin yhteydessä koko prosessin ajan, ja yhdessä ideoimme työtä eteenpäin, Honkela selvittää.

Opinnäytetyön tekijät ovat olleet tyytyväisiä kaksitahoiseen ohjaukseen: he ovat palautekyselyn mukaan saaneet tarvittavaa ohjausta sekä pyytäessään että ilman erillistä pyyntöä. Kaikki opinnäytetyönsä valmiiksi saaneet ovat olleet tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä omaan tuotokseensa ja suosittelevat yhteistyötä opinnäytetyön aihetta pohtiville opiskelijoille.

– Tuli todella onnistunut olo, kun eräs opiskelija kommentoi, että opinnäytetyöprosessissa parasta oli se, että aina sai vastauksen kysymykseensä ja yhteistyö Skholen ja koulun kesken toimi hyvin koko ajan.

”Tää opinnäytetyön teko on ollut huikea matka!”

Opinnäytetyön tekeminen yhteistyössä toimeksiantajan kanssa ei ole aina helppoa.

Tiedetään, että monet opiskelijat kokevat "kuoppaisuutta" opinnäytetyön äärellä.

Kun kirjoittamiseen ja tuotoksen luomiseen saa tukea, voi ainakin lopputuloksesta iloita ääneen.

– Kaiken kaikkiaan opinnäytetyön kirjoittelu oli itselleni huikea matka. Opin kirjoitteluprosessin eri vaiheissa todella paljon uutta sekä itsestäni että tutkittavasta aiheesta. Tiedonhaku ja erilaisten tieteellisten julkaisujen lukeminen tuli opinnäytetyön kirjoittelun kautta tutuksi. Tätä taitoa tulen varmasti hyödyntämään jatkossa työelämässä, kirjoittaa eräs Skholeen opinnäytetyönsä tehnyt sairaanhoitaja.

Onnistumisen tunteet linkittyvät usein seuraaviin seikkoihin: 1) Opinnäytetyö koetaan toimeksiantajataholla tärkeäksi, 2) opiskelija on saanut tarvitsemaansa ohjausta ja 3) opinnäytetyö ja sen tuotos vastaavat selkeään työelämän tarpeeseen.

Summa summarum, ammattikorkeakoulututkintoihin liittyvä opinnäytetyö on varsin olennainen ja tutkintoon sisältyvä osaamisen näyttö – sillä on väliä! Ensisijaisen tärkeää opinnäytetyöprosessissa on ymmärtää kolmikantamalli, jossa opiskelija, työelämä ja koulu tekevät tiivistä, saumatonta ja moniammatillista yhteistyötä yhteisen yhteiskunnallisen (jopa globaalin) tavoitteen saavuttamiseksi.

Ilmoittaudu opinnäytetyön tekijäksi täällä!

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.