”Selkeä ja kattava kokonaisuus!” – Skholen suositut verkkokurssit innostavat oppimaan

Sisätaudit -, Kirurgiset sairaudet ja vammat - sekä Perioperatiivinen hoitotyö -verkkokurssit lukeutuvat Skholen suosituimpiin koulutuskokonaisuuksiin. Ne kaikki on suunnattu erityisesti hoitoalaa ammattikorkeakoulussa opiskeleville, mutta soveltuvat myös lähihoitajaopiskelijoille sekä jo valmistuneille sote-ammattilaisille täydennyskoulutukseksi.

Breast implant before implantation

Kaikkiin Skholen verkkokursseihin sisältyvät opiskelijan oma arvio aihealueen osaamisesta ennen kurssin suorittamista sekä arvio opintokokonaisuudesta kurssisuorituksen jälkeen.

Sisätautien ja kirurgian verkkokurssit vastaavat osaamisvajeeseen

Kuukauden pilottijaksolla kaikkiaan 12 opiskelijaa suoritti Sisätaudit-verkkokurssin. Sisätautien verkkokurssilla opiskelija oppii tunnistamaan ja hoitamaan yleisimpiä sisätautisia sairauksia. Kurssin keskiössä ovat kansansairaudet sekä sisätautisten akuuttitilanteiden hallinta kaikilla hoitotyön tasoilla aina kotihoidosta erikoissairaanhoidon päivystykseen.

Osallistujat arvioivat osaamistaan ennen kurssisuoritusta asteikolla 1-5, jossa 1=välttävä/erittäin heikko ja 5=erittäin hyvä. Puolet osallistujista arvioi sisätautien osaamisensa ennen verkkokurssia tasolle 1 (välttävä/erittäin heikko), 41 % tasolle 3 (melko hyvä), ja 33 % tasolle 4 (hyvä). Yksikään vastaajista ei arvioinut osaamistaan erittäin hyväksi, tasolle 5. Vastaajien itse arvioidun osaamisen keskiarvo ennen verkkokurssin suorittamista oli 2,1.

Sisätaudit-verkkokoulutus koettiin pääosin kattavaksi ja erinomaiseksi: määrällisten vastausten keskiarvoksi saatiin 4,8. Yksi opiskelija arvioi kurssin melko hyväksi, 92 % erittäin hyväksi.

Kirurgiset sairaudet ja vammat -verkkokoulutukseen osallistui tarkasteluajankohtana kaikkiaan 30 opiskelijaa. Verkkokurssi antaa opiskelijoille operatiivisen näkemyksen kansansairauksien hoitoon, ja koulutuksessa käydään läpi kaikki kirugian keskeiset osa-alueet.

Tavoitteena on, että opiskelija oppii tunnistamaan kirurgisesti hoidettavat vaivat ja järjestämään oikean hoitomuodon oikeaan aikaan.

Puolet opiskelijoista arvioi kirurgisten sairauksien ja vammojen osaamisensa erittäin heikoksi, liki kolmannes tyydyttäväksi, ja noin 16 % melko hyväksi. Yksi vastaaja arvioi osaamisensa hyväksi ennen verkkokurssin aloitusta. Vastaajien itse arvioidun osaamisen keskiarvo ennen verkkokurssin suorittamista oli vain 1,7.

Kirurgiset sairaudet ja vammat -verkkokoulutus koettiin pääasiassa erinomaiseksi ja hyödylliseksi. Määrällisten vastausten keskiarvoksi saatiin 4,9.

Perioperatiivisen hoitotyön osaaminen melko hyvää - kurssilta osaamista leikkurityön arkeen!

Perioperatiivinen hoitotyö -verkkokoulutukseen osallistui tarkasteluajankohtana 29 opiskelijaa. Perioperatiivisen hoitotyön kurssilla käsitellään potilaan hoitopolkua leikkausta edeltävistä valmisteluista aina leikkauksen jälkeiseen heräämöhoitoon.

Verkkokurssi on suunnattu erityisesti terveydenhuoltoalan opiskelijoille ja leikkauspotilaan hoitotyöstä kiinnostuneille.

Yli viidennes opiskelijoista arvioi perioperatiivisen hoitotyön osaamisensa erittäin heikoksi, 24 % tyydyttäväksi, 45 % melko hyväksi ja 10 % hyväksi. Yksi vastaaja arvioi osaamistaan erittäin hyväksi. Vastaajien itse arvioidun osaamisen keskiarvo ennen verkkokurssin suorittamista oli 2,5.

Perioperatiivinen hoitotyö -verkkokoulutus koettiin pääasiassa erinomaiseksi. Määrällisten vastausten keskiarvoksi saatiin 4,8. Kolme opiskelijaa arvioi kurssin melko hyväksi, kaksi hyvätasoiseksi ja 86 % erittäin hyväksi kokonaisuudeksi.

Avoimien kommenttien perusteella verkkokurssi oli perusteellinen, kattava ja hyvä.

Myöhemmässä vaiheessa Skholen kaikkiin verkkokursseihin linkitetään opiskelijan osaamisen oma-arvio myös kurssisuorituksen jälkeen. Näin saadaan tärkeää tietoa verkkokoulutuksen vaikutuksista ja vaikuttavuudesta.

Klikkaa mukaan Skholen koulutuksiin, tilaa ilmaiset kahden viikon tunnukset tai pyydä kurssiesittely!

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.