Skholen uusi verkkokurssi tarjoaa tietoa haastavan asiakkaan kohtaamisesta vammaistyössä

Asiakkaan vaativaa ja uhkaavaa käyttäytymistä voi kohdata missä tahansa vuorovaikutteisissa työtilanteissa. Riskiammateiksi on perinteisesti luokiteltu turvallisuus-, opetus- sekä sosiaali- ja terveysalan ammatit. Naistyöntekijät, sijaiset ja kokemattomat työntekijät joutuvat enemmän henkisen väkivallan kohteeksi kuin miehet.

priscilla-du-preez-F9DFuJoS9EU-unsplash--1-

Skholen uusi Haastavan asiakkaan kohtaaminen vammaistyössä -verkkokurssi tarjoaa tietoa työpaikkaväkivallasta, syistä, jotka vaikuttavat haastavan asiakkaan käyttäytymiseen sekä työnantajan ja työntekijän vastuista väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyssä ja jälkipuinnissa.

– Kurssi tarjoaa myös käytännönläheisiä keinoja siihen, miten työpaikan turvallisuuteen voi vaikuttaa, Skholen sisällön tuotannosta vastaava Johanna Honkela kertoo.

Asiakkaan haastavan käytöksen taustalla on monia tekijöitä

Asiakkaan haastavaksi tai hankalaksi kokeminen on subjektiivinen prosessi, joten hankalaksi koettuja asiakastyyppejä ei voi yksiselitteisesti luokitella. Haastavan käyttäytymisen taustalla voi olla monenlaisia syitä, ja käyttäytymisen syynä on harvoin yksittäinen tilanne tai tapahtuma.

Erilaiset elämäntilanteet, vaikeuksien kasautumiset, syrjäytyminen yhteiskunnasta, työttömyys, taloudelliset vaikeudet, ihmissuhdeongelmat, mielenterveyshäiriöt ja persoonalliset ominaisuudet vaikuttavat usein käyttäytymiseen.

Asiakkaan vaativassa ja uhkaavassa käyttäytymisessä pinnalla ovat voimakkaat kielteiset tunteet. Työntekijä voikin joutua kohtaamaan asiakkaansa vihaa, raivoa, syyttelyä, uhkailua, halveksuntaa, ivaa, tuskailua, valittelua, juonittelua ja moninaista manipulointia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa työssään. Pinnalla olevien tunteiden taustalla on tavallisesti pelko hylätyksi tulemisesta, tyhjyydestä, omasta arvottomuudesta, mitättömyydestä ja huomaamattomuudesta.

– Pohjimmiltaan asiakkaan haastavassa käyttäytymisessä on kyse tarpeesta saada lohdutusta, kiintymystä, turvaa, tulla hyväksytyksi, saada huolenpitoa tai rakkautta, Honkela summaa.

Haastavuuden kokemuksesta onnistuneeseen kohtaamiseen

Henkilöt, joilla on kehitysvamma, muodostavat oman mielenkiintoisen asiakasryhmänsä. Heidän kanssaan työskentely on vaativaa ja onnistuakseen siinä tarvitaan paljon asiantuntemusta. Parhaimmillaan tämä työ on tuottaa tekijälleen paljon iloa, onnistumisen kokemuksia ja lisääntyvää tietotaitoa tästä vaativasta erityisasiantuntemuksen alasta.

– Kehitysvammaisten kohtaamisessa vallitsevat samat lainalaisuudet kuin muidenkin asiakkaiden kohtaamisessa: tarvitaan aikaa, arvonantoa ja toisen ihmisen vuorovaikutukselle herkistymistä. Joskus kohtaaminen voi tuntua haastavalta, mihin on monia syitä, Johanna Honkela muistuttaa.

Edellä mainitut seikat asettavat joitakin vaatimuksia hoitotyölle. Tärkeintä on muistaa, että jokaisella kohdattavalla ihmisellä – olipa hänellä kehitysvamma tai ei – on oma persoonallisuutensa, temperamenttinsa ja oikeutensa kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä omine vahvuuksineen, vaikeuksineen ja rajoituksineen.

Yhteistyön ongelmat ja asiakkaan palveluntarpeen määrittely tuovat usein mukanaan tavallista enemmän ajatustyötä ja asiaan perehtymistä. Toimiva työyhteisö ja työnantajan johtajuus tukevat ja palvelevat perustehtävän toteuttamista eli asiakkaan ammatillista kohtaamista.

Ammatillisissa vuorovaikutustaidoissa kehittyminen edellyttää työyhteisössä luottamuksellista, avointa ja läpinäkyvää vuorovaikutusta sekä työilmapiiriä, jossa voi ilmaista työstä nousevia ajatuksia ja tunteita puolin ja toisin.

– Täydennyskoulutus ja työnohjaus kuuluvat osana ammatilliseen vuorovaikutukseen. Työnantajan on huolehdittava niistä samoin uin kirurgin työssä huolehditaan puhtaista desinfioiduista instrumenteista, Honkela summaa.

Skholen uuteen verkkokurssiin pääset tutustumaan täältä.
Maksuttomat kokeilutunnukset saat tilattua täältä.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.