Vaatimusten mukainen ja luotettava vaihtoehto lääkelupien hankkimiseen

Lääkehoidon turvallisuus on olennainen osa terveydenhuoltoa. Ammattitaitoisen ja pätevän henkilökunnan varmistaminen onkin ensisijaisen tärkeää. Lääkehoitoon liittyvät koulutusvaatimukset ja luvat ovat keino varmistaa, että terveydenhuollon ammattilaiset toimivat turvallisesti ja laadukkaasti. Tämä on paitsi ammattieettinen myös lakisääteinen velvoite.

Skhole on noussut viime aikoina sote-alan ammattilaisten keskuudessa merkittäväksi toimijaksi, joka tarjoaa hoitotyön parissa toimiville organisaatiolle selainpohjaisen koulutuspalvelun, jossa käyttäjä saa vapaan käyttöoikeuden 2 000 luentoon ja lähes 200 hoitoalan kurssiin. Skholen koulutuspalvelu on osoittautunut tehokkaaksi ja luotettavaksi tavaksi hankkia ja ylläpitää tarvittavia lääkelupia. Ja mikä tärkeintä, se on myös täysin virallisten vaatimusten mukainen palvelu.

Ei ole yhtä ainoaa toimijaa - Skhole tarjoaa parempaa

Suomessa lääkelupien suorittamiseen on muodostunut vakiintuneita tapoja, mutta se ei tarkoita sitä, että lääkelupiin olisi olemassa vain yksi ainoa lakisääteinen tai virallinen palveluntarjoaja. Lääkehoidon koulutusvaatimuksissa käytetään usein tietyn yksittäisen yrityksen palvelun ja koulutusten nimiä. Tämä johtuu siitä, että kyseinen palvelu oli ensimmäinen lääkehoidon verkkokoulutus Suomessa ja sen kurssien nimet vakiintuivat tarkoittamaan eri lääkehoidon osa-alueita joiden osaamista henkilöstöltä vaaditaan. Palvelua tarjoaa kuitenkin yksityinen yritys ja sillä ei ole virallista asemaa Suomessa. Tietyn yrityksen palvelun käytön vaatiminen lääkelupakoulutuksissa on käytännössä sama asia, kuin jos vaadittaisiin autoa työssään käyttävien suorittamaan ajokortti tietyssä autokoulussa.  Pelikentällä ei ole yksinvaltiaita ja kaikki saavat tarjota palvelujaan lääkelupiin.

Lääkelupia koskevaa koulutusta tarjoavat tahot perustavat koulutuksen samaan STM:n turvallinen lääkehoito 2021-oppaaseen, ja näin toimii myös Skhole. Skhole toteuttaa lääkehoitoa sosiaali- ja terveysministeriön julkaisun Turvallinen lääkehoito: Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen suositusten mukaisesti. Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo lääkehoidon toteuttamista sekä julkisessa että yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Johto kantaa kokonaisvastuun turvallisesta lääkehoidosta kaikissa yksiköissä, joissa lääkehoitoa toteutetaan. Valviran mukaan suuri osa lääkehoitoon liittyvistä vaaratilanteista olisi mahdollista ennaltaehkäistä toiminnan hyvällä suunnittelulla, henkilökunnan koulutuksella, riskien tunnistamisella sekä korostamalla laadukkaan ja turvallisen lääkehoidon merkitystä. Edellä listattuihin seikkoihin Skhole vastaa tarjoamalla helpon, kustannustehokkaan ja lain mukaiset velvoitteet täyttävän palvelun niin henkilöstön kouluttamiseen kuin johdon tarvitsemaan hallinnointiin.

Lääkeluvat helposti ja turvallisesti Skholen kautta

Lääkkeiden parissa työskentelevien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten on suoritettava lääkeluvat säännöllisin väliajoin voidakseen toteuttaa turvallista ja lakisääteisen velvoitteen mukaista lääkehoitoa. Lääkeluvat ovat voimassa kerrallaan viisi vuotta, ja uusiminen tulee aloittaa hyvissä ajoin ennen lupien umpeutumista. Yksiköstä riippuen uusiminen toteutetaan yleensä 3-5 vuoden välein. Työnantajan vastuulla on huolehtia siitä, että työntekijöillä on tarvittava osaaminen ja kirjalliset luvat lääkehoidon toteuttamista varten.

Skhole tarjoaa lakisääteisten lääkelupien suorittamiseen vaivattoman ja kustannustehokkaan tavan, joka säästää kaikkien aikaa. Lääkehoidosta vastaavalla henkilöstöllä on vapaa pääsy lääkehoidon koulutusmateriaaliin. Tenttien suorittaminen ja uusiminen tapahtuu näppärästi, eikä raportoinnista tarvitse stressata, sillä se hoituu automaattisesti. Tutustu palveluun tarkemmin tässä kirjoituksessa tai siirry suoraan varaamaan esittely Skholen koulutuspalveluun ja hoida koulutukset sekä lääkeluvat vaivattomasti verkossa.

Miksi lääkeluvat kannattaa hankkia Skholen kautta?

Palvelun käyttö ja opiskelu on helppoa

Skholen koulutuspalvelu sote-alan ammattilaisille tarjoaa kaikki lakisääteiset koulutukset ja koulutussuunnitelmat verkossa selkeällä vuosilisenssimaksulla. Kokonaisvaltainen palvelu tukee henkilökunnan hyvinvointia ja pienentää koulutuskustannuksia. Koulutuspalvelussa käyttäjä saa vapaan käyttöoikeuden yli 2 000 luentoon ja sekä 200 hoitoalan kurssiin. Koulutusmateriaalia on laajasti lääkehoidon kursseista käsihygieniaan, podcasteista lääkelaskentaan ja työhyvinvoinnista substanssi-koulutuksiin.

Koulutuspalvelu sopii niin sairaan- ja lähihoitajien kuin hoiva-avustajienkin ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen, sekä näitä kouluttavien oppilaitosten tarpeisiin. Palvelun hankkiminen on mahdollista yhtiö-muotoisille toimijoille, kuten yrityksille, yhdistyksille ja säätiöille.

Räätälöinti oman organisaation tarpeisiin

Skhole tarjoaa lääkelupia varten organisaation tarpeisiin räätälöityjä kokonaisuuksia. Koulutukset voidaan toteuttaa jokaiselle yksikölle sopivaksi, olipa sitten kyseessä esimerkiksi lastenkoti tai vanhainkoti. Lääkelupien suorittaminen ja niihin liittyvät koulutukset on muokattavissa siten, että Skhole vastaa asiakkaiden ja kyseessä olevan yksikön tarpeisiin.

Tehokasta ja joustavaa oppimista

Palvelu on todella käyttäjäystävällinen ja koulutusmateriaalissa on huomioitu erilaiset oppijat: lääkeluvan suorittaja voi opiskella kurssit video-, audio- tai tekstimuotoisina ajasta ja paikasta riippumatta. Verkkoyhteydellä varustettu kännykkä, tabletti tai tietokone riittää.

Digitaalinen prosessi mahdollistaa lääkeluvat täysin sähköisesti

Skholen kautta lääkeluvat on mahdollista suorittaa täysin sähköisesti. Uusi sähköinen lääkelupaprosessi sujuvoittaa teoria- ja laskentakokeiden ohella myös näyttöjen kuittaamista, sillä tämä on mahdollista tehdä digitaalisesti Skholen palvelun kautta. Toinen merkittävä tekijä on se, ettei lääkäriltä tarvittava fyysinen allekirjoitus ole enää hidasteena lääkelupien saamiselle, sillä palvelusta voi toimittaa koontitodistuksen lääkärille sähköisesti allekirjoitettavaksi. Näin lääkeluvat suoritetaan aiempaa nopeammin, mikä helpottaa resursointia ja säästää kaikkien aikaa. 

Sähköisen lääkelupaprosessin ansiosta lääkelupia koskevat asiakirjat löytyvät keskitetysti Skholen palvelusta, josta niitä voi helposti seurata ja hallita. Tasalaatuiset ja yhtenäiset käytännöt varmistavat laadukkaan palvelun ja turvallisen lääkehoidon.

Tarjoa henkilöstölle huoleton ja joustava tapa lääkelupien suorittamiseen ja täydennyskoulutuksiin

Skholen kurssikirjastosta löytyy tällä hetkellä (6.11.2023) yhteensä 172 sotealan kurssia, joiden avulla henkilöstön täydennyskoulutukset hoituvat kustannustehokkaasti ja helposti. Verkkokurssien määrä kasvaa joka viikko ja näin myös mahdollisuudet lisä- ja täydennyskoulutuksiin kehittyvät jatkuvasti. Lisäksi Skhole toteuttaa aktiivisesti kurssisisältöjä koskevia toiveita, joten mikäli kaipaat täydennystä tarjontaan, kerrothan siitä epäröimättä meille!

Helpota koulutussuunnitelmien tekoa, varmista henkilöstön ammattitaito ja lääkehoidon osaaminen kustannustehokkaasti verkossa: varaa esittely tästä!

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.