Vanhuus ei ole sairaus | Skhole

Vanhuus ei ole sairaus

Iäkkäät potilaat muodostavat yhden suurimmista ensihoidon potilasryhmistä. Tyypillinen ”774-potilas” on yksin kotihoidon turvin asuva vanhus, jolla on joitain perussairauksia ja niihin varsin kirjava lääkitys. On hyvä kuitenkin muistaa, että vanhuus itsessään ei ole sairaus.

774 C/D, muu sairastuminen

Hätäkeskus tekee jokaisesta hätäpuhelusta riskinarvion. Ensihoidon tehtävä 774 C/D muodostuu potilaan heikentyneestä yleistilasta ilman johtavaa oiretta.

774-tehtävä on yksi haastavimmista ensihoidon tehtävistä. Miksi näin? Tähän on useampikin syy. Kuten tuossa alussa totesin, monesti ensihoidon kohtaamalla iäkkäällä potilaalla on joitain perussairauksia, joista osa saattaa olla erittäin hankalahoitoisia. Iäkkään potilaan kokonaistilanne saattaa olla varsin haastava. Monisairaan potilaan perussairaus saattaa olla edennyt pitkälle, mutta hänellä ei varsinaisesti ole yksittäisen peruselintoiminnon vakavaa häiriötä.

Ensihoitoyksikön mahdollisuudet ja valmiudet hoitaa monisairaita potilaita, joiden krooninen sairaus on edennyt pitkälle, mutta heillä ei ole varsinaista yksittäistä peruselintoiminnon vakavaa häiriötä ovat rajalliset. Ainahan potilas voidaan kuljettaa päivystykseen, mutta onko tarkoituksenmukaista makuuttaa ikäihmistä päivystyksessä useamman tunnin ajan, jos hänen päällimmäinen oireensa on esimerkiksi yksinäisyys?

Vanhuspalvelulaki määrittelee ensihoidon toimintaa, kun potilaana on vanhus. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista määrittelee iäkkään henkilön palveluntarpeesta seuraavasti:

Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö taikka kunnan sosiaalitoimen, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tiedon sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, hänen on salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava asiasta viipymättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle.

”Hoida toista ihmistä niin kuin haluaisit itseäsi hoidettavan. Älä kohtele toista ihmistä siten kuin et haluaisi itseäsi kohdeltavan.” – Hoitamisen kultainen sääntö, Martti Lindqvist

Hoidon tarpeen arviointi

Hoidon tarpeen arviointi on avainasemassa iäkkään ensihoitopotilaan hoidossa. Tähän sisältyy potilaan systemaattinen tutkiminen ja haastattelu sekä ensihoitajan tulee tuntea oman toiminta-alueensa iäkkäille suunnatut jatkohoitopaikat ja prosessit. Helpommin sanottu kuin tehty.

Ensihoidon toiminta perustuu hyvin pitkälle systemaattiseen toimintamalliin sisältäen eri hätätilanteiden toimintaohjeet sekä ennalta opeteltujen ja harjoiteltujen ”hoitotemppujen” tekemisen. Yksinäisen vanhuksen hoidon tarpeen arviointiin ei löydy omaa systemaattista toimintamallia. Toki ensihoitajat voivat tukeutua iäkkään potilaan hoidon tarpeen arvioinnissa hyväksi havaittuun DrABCDE-toimintaprotokollaan, jossa huomioidaan potilaan peruselintoimintojen lisäksi ympäristön turvallisuus ja potilaan jatkohoito.

Pitäisikö iäkkäille 774-potilaille luoda oma hoidontarpeen systemaattinen ja valtakunnallinen arvioinnin protokolla?

Iäkkään potilaan yleistilan heikkeneminen tulee arvioida aina suhteessa hänen aiempaan yleistilaansa. Yleistilan äkillinen romahtaminen on vakava oire kaikenikäisillä. Ensihoitajien ja muiden iäkkäiden kanssa töitä tekevien tulee muistaa, että iäkkään entuudestaan huonon yleistilan muuttuminen vain hieman aiempaa huonommaksi, voi olla merkki vakavasta peruselintoiminnan häiriöstä. Tämä tekee 774-tehtävät haastaviksi. Mistä ensihoitajat saavat vertailupohjan, jos kohteessa on potilaana iäkäs yksin ilman omaisia tai kotihoidon asiantuntemusta? Yleensä tiedot pyritään yhdistelemään monista pienistä asioista.

Potilaan haastattelun lisäksi esimerkiksi kodin siisteys kertoo paljon potilaan yleistilasta ja arjen jaksamisesta. Huoneistossa oleva haju, esimerkiksi tupakointi, alkoholi ja voimakas virtsanhaju kertovat paljon iäkkäästä potilaasta. Samoin jääkaapin sisällöstä ja ruokien päiväyksistä voi tehdä päätelmiä potilaan ravitsemustilaan liittyen. Samoin monilla iäkkäillä on lääkelistat ja vanhat lääkärintekstit tallessa, näistä ensihoitajat saavat paljon tietoja, joita voidaan hyödyntää iäkkään yleistilan määrittelyssä. Kyseessä on joskus varsinainen salapoliisityö.

Iäkkään potilaan lääkehoito

Yksittäinen 774-tehtäviin liittyvä kokonaisuus on iäkkään potilaan lääkehoito. Ensihoidon tulisi aina pyrkiä selvittämään potilaan käytössä olevat lääkkeet, onko potilas ottanut lääkkeet ajallaan lääkärin ohjeen mukaan, käyttääkö potilas ei-reseptilääkkeitä ja onko lääkityksiin tehty muutoksia viime aikoina? Jo yksikin poikkeama tai muutos edellä mainituissa asioissa saattaa aiheuttaa iäkkäällä yleistilan laskua.

Ensihoidon vaativin tehtävä voi ollakin tehtävä, kun ei olekaan ”mitään tehtävää”.

Tiesitkö, että Skholen sivuilta löydät vanhustyöhön liittyviä kursseja, joiden avulla voit opiskella esimerkiksi iäkkään potilaan hoidontarpeen. Löydät kyseiset kurssit tästä linkistä: Geriatria, ikääntyneiden yleisimmät sairaudet.

Teemu Väänänen on reipas Stadista lähtöisin oleva salolainen sairaanhoitaja, hoitotason ensihoidon opiskelija, perustason ensihoitaja ja turva-alan ammattilainen. Sairaanhoitajaopintojen myötä Teemulle on tullut tutuksi mm. erikoissairaanhoidon sisätautiyksikkö, akuuttipsykoosiosastot, saattohoito sekä sairaalan päivystys. Teemu on helposti lähestyttävä, läsnäoleva ja akuuteissa tilanteissa viihtyvä, joka on kaiken aikaa lapsenomaisen utelias oppimaan uutta akuuttihoidon saralla. Kiireisen arjen vastapainona Teemu harrastaa perhokalastusta, retkiautoilua ja vaeltamista.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.