Sote-alan täydennyskoulutukset tutkimuksen kohteena

Skholelle tehdään paljon opinnäytetöitä ja suurin osa etenkin sosiaali- ja terveysalan koulutuksia koskevista opinnäytetöistä toteutetaan verkkokoulutuksena. Toinen vaihtoehto opinnäytetyön toteuttamiselle on Skholen verkkokurssien käytettävyyden, käyttökokemusten ja esimerkiksi tilastojen tutkiminen.

Tässä kirjoituksessa pääset tutustumaan terveysteknologian ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavan Jennin opinnäytetyöhön, jossa tarkastellaan Skholen verkkokurssien käytettävyyttä ja käyttäjien kokemusta. Tutustu tutkimuksen tuloksiin ja siirry sen jälkeen kokeilemaan Skholen oppimisympäristöä ilmaiseksi!


Digitaalisilla koulutuspalveluilla tuetaan sote-alan ammattilaisten osaamista nyt ja tulevaisuudessa

“Olen Jenni ja opiskelen terveysteknologian ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Turun ammattikorkeakoulussa (sairaanhoitaja YAMK). Ennen opintojani työskentelin vuosia sairaanhoitajana erikoissairaanhoidossa. Toimivat ja käytettävyydeltään hyvät järjestelmät ovat käytännön työssä tärkeässä roolissa. Halusin päästä toisesta näkökulmasta osallistumaan terveydenhuollon ammattilaisten arkeen ja "toiselle puolelle” vaikuttamaan potilastietojärjestelmien käyttäjien kokemukseen.

Käytettävyys, käyttäjien kokemus ja käyttäjälähtöinen toiminnan kehittäminen on ollut alusta lähtien opinnoissa minua kiinnostanut aihealue. Kun etsin kohdetta opinnäytetyön kehittämisprojektille huomasin Skholen tarjoavan mahdollisuutta toteuttaa heille opinnäytetyön. Toin esiin oman kiinnostukseni tutkia oppimisympäristön käytettävyyttä ja käyttäjien kokemusta. Tästä lähti projekti liikkeelle, josta muodostui tutkimuspainotteinen kehittämisprojekti verkko-oppimisympäristön käyttäjäkokemuksesta.”

Kuvassa opinnäytetyön tekijä Jenni Närhinen
Jenni Närhinen

Sosiaali- ja terveysalalla laki määrittää tarpeen henkilöstön säännöllisestä täydennyskoulutuksesta. Täydennyskoulutuksen tavoitteena on terveydenhuoltohenkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen. Koulutuksen tulisi pohjautua työntekijän osaamisen arviointiin suhteessa organisaatiossa tarvittaviin valmiuksiin. Tästä syystä tarve toimiville digitaalisille koulutusympäristöille on sote-alalla erityisen suuri.

Skholen oppimisympäristö on kohdennettu juuri sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Joustavilla, käyttäjäystävällisillä digitaalisilla koulutuspalveluilla tuetaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamista ja sen kehittymistä nyt ja tulevaisuudessa. Digitaalinen verkossa oppiminen on yksi koulutuksen tulevaisuuden kehittämishaasteista. Seuraavissa kappaleissa pääset tutustumaan kehittämisprojektin kyselytutkimuksen tuloksiin.

Yksityinen sektori ja opiskelijat muodostavat suurimman käyttäjäryhmän

Kehittämisprojektin tarkoituksena oli luoda käyttäjien kokemukseen perustuva digitaalisten koulutusten kehittämissuunnitelma Skhole Oy:lle. Kehittämisprojektin tutkimuksellinen osuus pyrki kartoittamaan Skholen koulutuspalvelujen käyttäjien käyttäjäkokemuksia ja tyytyväisyyttä palveluun. Tutkimus toteutettiin puolistrukturoituna sähköisenä Webropol-kyselynä, jossa strukturoidut kysymykset analysoitiin tilastollisesti Webropolin analysointityökaluilla ja avoimet kysymykset sisällönanalyysillä.

Kyselyn pohjana on käytetty Timo Jokelan (2013) käännöstä positiivisesta SUS-kyselystä, sekä Kati Hongiston (2020) opinnäytetyössään kehittämää käytettävyys-kyselyä bioanalytiikan opiskelijoille. Kyselyssä oli kaikkiaan 21 kysymystä. Strukturoituja väittämiä on 19 ja ne vastaaja arvioi Likertin asteikolla 1-5, eli kuinka voimakkaasti samaa tai eri mieltä vastaaja on väittämän kanssa. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat kaikki Skholen koulutuspalvelujen käyttäjät.

Kyselyyn osallistui kaikkiaan 252 sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa ja ammattilaista. Vastaajista 220 kertoi oman organisaationsa, jonka kautta käyttävät Skholen oppimisympäristöä:

Opiskelijat 95 kpl, Julkinen sektori 32 kpl, Yksityinen sektori 102 kpl, Muut 0 kpl.
Kuviossa esitetään käyttäjien jakautuminen digitaalisten oppimisympäristöjen käyttökokemusten perusteella. Vastaajia oli yhteensä 231. Oletko käyttänyt muita digitaalisia oppimisympäristöjä? Ei-vastauksia 41 %, Kyllä-vastauksia 59 %.
Kuviossa esitetään käyttäjien jakautuminen digitaalisten oppimisympäristöjen käyttökokemusten perusteella. Vastaajia oli yhteensä 231.

Skholen oppimisympäristön käytettävyys koettiin erinomaiseksi

Alla olevissa taulukoissa on listattu kyselyssä esitetyt kysymykset ja niihin saadut vastaukset Likertin asteikolla 1-5. Alhaisin arvo oli väittämällä ”Käyttäisin mielelläni tätä verkkosivustoa usein” ja korkeimman arvon sai väittämä ”Verkkokoulutusympäristön tehokas käyttö onnistui käytössäni olevalla laitteella.”

Kyselyn väittämät 1 - 10 perustuvat Timo Jokelan käännökseen positiivisesta SUS-kyselystä (System Usability Scale). Positiivisen SUS-kyselyn pistemääräksi tuli 75,9 ja se kuvaa Bangorin ym (2009) mukaan verkkokoulutusympäristön käytettävyyden olevan erinomainen.

Miten kyselyyn vastanneet haluavat kehittää Skholen palvelua?

Yllä esitettyjen kysymysten lisäksi kyselyssä oli yksi avoin kysymys kaikille vastanneille: ”Miten Skholen digitaalista koulutusympäristöä tulisi mielestäsi kehittää?”

Kysymys keräsi 98 vastausta ja aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmin. Aineiston kehittämisehdotukset jaettiin kolmeen yläluokkaan: palvelun sisältö, palvelun käyttö ja palvelun ulkoasu.

Kyselyssä nousi esiin kehittämisehdotuksia palvelulle. Suuri osa ehdotuksista sisälsi toiveita uusista aihealueista oppimisympäristöön. Myös uusia opiskelumenetelmiä sekä nykyisen sisällön kehittämistä ehdotettiin. Sivuston navigointiin, käyttöön, uusien ominaisuuksien kehittämiseen, kuvitukseen sekä yleiseen ilmeeseen liittyen tuli myös ehdotuksia ja toiveita. Alla listattuna muutama näistä.

Ehdotuksia uusista aihealueista:

 • Välinehuolto mukaan tarjontaan
 • Työhyvinvointi mukaan tarjontaan
 • Fysioterapiaan lisää aineistoa
 • Kuntoutukseen lisää aineistoa
 • Mielenterveyteen lisää aineistoa
 • Kehitysvamma- ja autismin kirjoon liittyviä aineistoja
 • Nepsy-aineistoa
 • Ravitsemuksesta aineistoa
 • Terveydenhoitajille lisää materiaaleja

Ehdotuksia uusista opiskelumenetelmistä:

 • Tietoiskun omaisia lyhyitä koulutuksia kertaukseen
 • Kursseja, joissa mahdollisuus opetukseen etäyhteyksien avulla

Ehdotuksia nykyisen sisällön kehittämiseen:

 • Erotellaan testit ja tentit selkeämmin toisistaan
 • Aineiston erittely ammattiryhmittäin, esimerkiksi selkeästi lähihoitajille suunnattua materiaalia
 • Lisätään teoriaosuuteen case-esimerkkejä, lähteitä ja linkkejä syvempään perehtymiseen
 • Parannetaan Powerpoint-esitysten selkeyttä ja mielenkiintoisuutta
 • Esitetään asiat selkeästi ja tiiviisti kursseissa, ottaen huomioon esimerkiksi koulutuksen alkuvaiheen opiskelijat

Selkeä, helppokäyttöinen ja kattava koulutusympäristö saa kiitosta

Toinen avoin kysymys esitettiin niille 136 vastaajalle, joilla oli kokemusta muiden verkkokoulutuysmpäristöjen käytöstä. Kysymys ”Miten arvioisit Skholen digitaalista koulutusympäristöä suhteessa muihin käyttämiisi digitaalisiin koulutusympäristöihin?” sai 105 vastausta.

Vastaajista 67 % arvioi Skholen digitaalisen koulutusympäristön olevan yhtä hyvä tai parempi kuin muut vastaavat palvelut, 31 % vastaajista arvioi Skholen oppimisympäristön huonommaksi kuin muut vastaavat palvelut ja 2 % vastaajista ei esittänyt selkeää mielipidettä asiaan:

Annetuissa perusteluissa Skholen digitaalinen oppimisympäristö koettiin muita paremmaksi seuraavien ominaisuuksien takia:

 • Selkeä ja helppokäyttöinen
 • Sopiva erilaisille oppijoille
 • Luentojen kuuntelumahdollisuus koettiin erittäin hyvänä ominaisuutena
 • Sisällöltään kattava ja monipuolinen

Kehittämiskohteiksi niissä vastauksissa, jotka arvioivat Skholen oppimisympäristön muita vastaavia palveluja huonommaksi, nousi esiin seuraavia:

 • Lääkelasku -osion kehittäminen
 • Sisällön yksinkertaistaminen
 • Sisällön esittäminen luennoissa koettiin monimutkaiseksi ja vaikeasti omaksuttavaksi
 • Tentit koettiin osassa kursseja liian vaikeina

Kyselyn vastausten perusteella käyttäjät olivat varsin tyytyväisiä sivuston tekniseen käytettävyyteen. Kyselyyn on sisällytetty teknisen käytettävyyden standardisoitu mittari Positiivinen SUS-kysely, jonka tulos tukee tätä. Sivusto arvioitiin selkeäksi ja helppokäyttöiseksi.

Käyttäjien tyytyväisyyttä arvioivia kysymyksiä analysoitiin tilastollisesti. Kaikkien vastausten keskiarvo oli yli 3 (Likertin asteikko 1-5). Tämän perusteella voidaan todeta käyttäjien olevan tyytyväisiä opiskeluun Skholen digitaalisessa koulutusympäristössä. Tyytyväisyydestä palveluun sinänsä kertoo myös se, että suuri osa kehittämisehdotuksista piti sisällään toiveita uusista aihealueista. Muihin osa-alueisiin liittyviä ehdotuksia tuli vähemmän.


Skhole kiittää Turun ammattikorkeakoulua ja opinnäytetyön suorittanutta Jenniä yhteistyöstä!

Jos olet kiinnostunut toteuttamaan oman opinnäytetyösi Skholelle, voit lukea aiemmin julkaistusta blogikirjoituksesta kuinka homma käytännössä tapahtuu tai siirtyä suoraan täyttämään ilmoittautumislomakkeen. Olemme sinuun yhteydessä opinnäytetyön tiimoilta mahdollisimman pian!


Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.